1 A ovo su plemena sinova Nojevijeh, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi poslije potopa.

2 Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.

3 A sinovi Gamerovi: Ashanas i Rifat i Togarma.

4 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.

5 Od njih se razdijeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svojemu i po porodicama svojim, u narodima svojim.

6 A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.

7 A sinovi Husovi: Sava i Evila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dadan.

8 Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;

9 Bješe dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.

10 A početak carstvu njegovu bješe Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.

11 Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,

12 I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.

13 A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,

14 I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji.

15 A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta,

16 I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,

17 I Eveja i Arukeja i Aseneja,

18 I Aradeja i Samareja i Amateja. A poslije se rasijaše plemena Hananejska.

19 I bjehu međe Hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.

20 To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.

21 I Simu rodiše se sinovi, najstarijemu bratu Jafetovu, ocu svijeh sinova Everovijeh.

22 Sinovi Simovi bjehu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.

23 A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.

24 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.

25 A Everu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Falek, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovu ime Jektan.

26 A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,

27 I Odora i Evila i Deklu,

28 I Evala i Avimaila i Savu,

29 I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi bjehu sinovi Jektanovi.

30 I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnijeh.

31 To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim;

32 To su porodice sinova Nojevijeh po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdijeliše narodi po zemlji poslije potopa.

Analiza
Pretraga