1 A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.

2 A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se ondje.

3 Pa rekoše među sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bjehu im opeke mjesto kamena i smola zemljana mjesto kreča.

4 Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.

5 A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovječiji.

6 I reče Gospod: gle, narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili.

7 Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore.

8 Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.

9 Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.

10 Ovo je pleme Simovo: bijaše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine poslije potopa.

11 A rodiv Arfaksada poživje Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.

12 A Arfaksad poživje trideset i pet godina, i rodi Salu;

13 A rodiv Salu poživje Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

14 A Sala poživje trideset godina, i rodi Evera;

15 A rodiv Evera poživje Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

16 A Ever poživje trideset i četiri godine, i rodi Faleka;

17 A rodiv Faleka poživje Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.

18 A Falek poživje trideset godina i rodi Ragava;

19 A rodiv Ragava poživje Falek dvjesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.

20 A Ragav poživje trideset i dvije godine i rodi Seruha;

21 A rodiv Seruha poživje Ragav dvjesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.

22 A Seruh poživje trideset godina, i rodi Nahora;

23 A rodiv Nahora poživje Seruh dvjesta godina, rađajući sinove i kćeri.

24 A Nahor poživje dvadeset i devet godina, i rodi Taru;

25 A rodiv Taru poživje Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.

26 A Tara poživje sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.

27 A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.

28 I umrije Aran prije Tare oca svojega na postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.

29 I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj bješe ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.

30 A Sara bješe nerotkinja, i ne imaše poroda.

31 I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aranova, unuka svojega, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; i pođoše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku, i dođoše do Harana, i ondje se nastaniše.

32 I poživje Tara svega dvjesta i pet godina; i umrije Tara u Haranu.

Analiza
Pretraga