1 I reče Gospod Avramu: idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 I učiniću od tebe velik narod, i blagosloviću te, i ime tvoje proslaviću, i ti ćeš biti blagoslov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju, i prokleću one koji tebe usproklinju; i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada pođe Avram, kao što mu kaza Gospod, i s njim pođe Lot. A bješe Avramu sedamdeset i pet godina kad pođe iz Harana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I uze Avram Saru ženu svoju i Lota sina brata svojega sa svijem blagom koje bjehu stekli i s dušama koje bjehu dobili u Haranu; i pođoše u zemlju Hanansku, i dođoše u nju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I prođe Avram tu zemlju do mjesta Sihema i do ravnice Moreške; a bijahu tada Hananeji u toj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I javi se Gospod Avramu i reče: tvojemu sjemenu daću zemlju ovu. I Avram načini ondje žrtvenik Gospodu, koji mu se javio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Poslije otide odande na brdo koje je prema istoku od Vetilja, i ondje razape šator svoj, te mu Vetilj bješe sa zapada a Gaj s istoka; i ondje načini Gospodu žrtvenik, i prizva ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Odande otide Avram dalje idući na jug.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ali nasta glad u onoj zemlji, te Avram siđe u Misir da se ondje skloni; jer glad bješe velika u onoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A kad se približi da već uđe u Misir, reče Sari ženi svojoj: gle, znam da si žena lijepa u licu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato kad te vide Misirci reći će: ovo mu je žena. Pa će me ubiti, a tebe će ostaviti u životu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego hajde kaži da si mi sestra, te će meni biti dobro tebe radi i ostaću u životu uz tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad dođe Avram u Misir, vidješe Misirci ženu da je vrlo lijepa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I vidješe je knezovi Faraonovi, i hvališe je pred Faraonom. I uzeše je u dvor Faraonov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I on činjaše dobro Avramu nje radi, te imaše ovaca i goveda i magaraca i sluga i sluškinja i magarica i kamila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali Gospod pusti velika zla na Faraona i na dom njegov radi Sare žene Avramove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Tada dozva Faraon Avrama i reče mu: šta mi to učini? zašto mi nijesi kazao da ti je žena?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zašto si kazao: sestra mi je? te je uzeh za ženu. Sad eto ti žene, uzmi je, pa idi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Faraon zapovjedi ljudima za nj, te ga ispratiše i ženu njegovu i što god imaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga