1 A kad bješe Amarfal car Senarski, Arioh car Elasarski, Hodologomor car Elamski i Targal car Gojimski,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zavojštiše na Valu cara Sodomskoga, i na Varsu cara Gomorskoga, i na Senara cara Adamskoga, i na Simovora cara Sevojimskoga i na cara od Valake, koja je sada Sigor.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Svi se ovi skupiše u dolini Sidimskoj, koja je sada slano more.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Dvanaest godina bjehu služili Hodologomoru, pa trinaeste godine odmetnuše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A četrnaeste godine dođe Hodologomor i carevi koji bijahu s njim, i pobiše Rafaje u Astarotu Karnajimskom i Zuzeje u Amu i Omeje u polju Kirijatajskom,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I Horeje u planini njihovoj Siru do ravnice Faranske pokraj pustinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Otuda vrativši se dođoše u En-Mispat, koji je sada Kadis, i isjekoše sve koji življahu u zemlji Amaličkoj, i Amoreje koji življahu u Asason-Tamaru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Tada izide car Sodomski i car Gomorski i car Adamski i car Sevojimski i car od Valake, koja je sada Sigor, izidoše na njih u dolinu Sidimsku,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Na Hodologomora cara Elamskoga, i na Targala cara Gojimskoga, i na Amarfala cara Senarskoga, i na Arioha cara Elasarskoga, četiri cara na pet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A u dolini Sidimskoj bijaše mnogo rupa iz kojih se vadila smola; i pobježe car Sodomski i car Gomorski, i ondje padoše, a što osta pobježe u planinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I uzeše sve blago u Sodomu i Gomoru i svu hranu njihovu, i otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Uzeše i Lota, sinovca Avramova, i blago njegovo, i otidoše, jer življaše u Sodomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A dođe jedan koji bješe utekao, te javi Avramu Jevrejinu, koji življaše u ravni Mamrija Amorejina, brata Esholu i brata Avnanu, koji bjehu u vjeri s Avramom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A kad Avram ču da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, trista osamnaest, koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe u potjeru do Dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ondje razredivši svoje udari na njih noću sa slugama svojim, i razbi ih, i otjera ih do Hovala, koji je na lijevo od Damaska,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I povrati sve blago; povrati i Lota sinovca svojega s blagom njegovijem, i žene i ljude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A car Sodomski izide mu na susret kad se vrati razbivši Hodologomora i careve što bijahu s njim, u dolinu Savinu, koje je sada dolina careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Melhisedek car Salimski iznese hljeb i vino; a on bijaše sveštenik Boga višnjega.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
19 I blagoslovi ga govoreći: blagosloven da je Avram Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I blagosloven da je Bog višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje! I dade mu Avram desetak od svega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A car Sodomski reče Avramu: daj meni ljude, a blago uzmi sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Avram reče caru Sodomskom: dižem ruku svoju ka Gospodu Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja, zaklinjući se:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ni konca ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne rečeš: ja sam obogatio Avrama;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Osim što su pojeli momci, i osim dijela ljudima koji su išli sa mnom, Esholu, Avnanu i Mamriju, oni neka uzmu svoj dio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga