1 A Avram otide odande na jug, i stani se između Kadisa i Sura; i življaše kao došljak u Geraru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I govoraše za ženu svoju Saru: sestra mi je. A car Gerarski Avimeleh posla, te uze Saru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ali dođe Bog Avimelehu noću u snu, i reče mu: gle, poginućeš sa žene koju si uzeo, jer ima muža.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A Avimeleh ne bješe se nje dotakao, i zato reče: Gospode, eda li ćeš i pravedan narod pogubiti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Nije li mi sam kazao: sestra mi je? a i ona sama kaza: brat mi je. Učinio sam u čistoti srca svojega i u pravdi ruku svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada mu reče Bog u snu: znam da si učinio u čistoti srca svojega, zato te sačuvah da mi ne sagriješiš, i ne dadoh da je se dotakneš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A sada vrati čovjeku ženu njegovu, jer je prorok, i moliće se za te, te ćeš ostati živ. Ako li ne vratiš, znaj da ćeš umrijeti ti i svi tvoji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I ujutru rano usta Avimeleh, i sazva sve sluge svoje, i kaza im sve ovo da čuju. I uplašiše se ljudi veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada Avimeleh dozva Avrama i reče mu: šta si nam učinio? šta li sam ti zgriješio, te navuče na me i na carstvo moje toliko zlo? Učinio si mi što ne valja činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I još reče Avimeleh Avramu: šta ti je bilo, te si to učinio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Avram odgovori: veljah: jamačno nema straha Božijega u ovom mjestu, pa će me ubiti radi žene moje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A upravo i jest mi sestra, kći oca mojega; ali nije kći moje matere, pa pođe za me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad me Bog izvede iz doma oca mojega, ja joj rekoh: učini dobro, i kaži za me gdje god dođemo: brat mi je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Tada Avimeleh uze ovaca i goveda i sluga i sluškinja, te dade Avramu, i vrati mu Saru ženu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I reče Avimeleh Avramu: evo, zemlja ti je moja otvorena, živi slobodno gdje ti je volja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Sari reče: evo dao sam tvojemu bratu tisuću srebrnika; gle, on ti je očima pokrivalo pred svima koji budu s tobom; i to sve da ti je za nauku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I Avram se pomoli Bogu, i iscijeli Bog Avimeleha i ženu njegovu i sluškinje njegove, te rađahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer Gospod bješe sasvijem zatvorio svaku matericu u domu Avimelehovu radi Sare žene Avramove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga