1 A Avram uze drugu ženu, po imenu Heturu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ona mu rodi Zomrana i Joksana i Madana i Madijama i Jesvoka i Soijena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Joksan rodi Savana i Dedana. A Dedanovi sinovi biše Asurim i Latusim i Laomim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A sinovi Madijamovi: Efar i Afir i Enoh i Avida i Eldaga. Svi bjehu djeca Heturina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Avram dade sve što imaše Isaku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sinovima svojih inoča dade Avram dare, i opravi ih od Isaka sina svojega još za života svojega na istok, u istočni kraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vijeka Avramova što poživje bješe sto i sedamdeset i pet godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I onemoćav umrije Avram u dobroj starosti, sit života, i bi pribran k rodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I pogreboše ga Isak i Ismailo u pećini Makpelskoj na njivi Efrona sina Sara Hetejina, koja je prema Mamriji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Na njivi koju kupi Avram od sinova Hetovijeh, ondje je pogreben Avram sa Sarom ženom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I po smrti Avramovoj blagoslovi Bog Isaka sina njegova; a Isak življaše kod studenca živoga koji me vidi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ovo je pleme Ismaila sina Avramova, kojega rodi Avramu Agara Misirka robinja Sarina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ovo su imena sinova Ismailovijeh, kako se zvahu u plemenima svojim; prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Navdeilo i Masam,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Masma i Duma i Masa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Hadar i Teman i Jetur i Nafes i Kedma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 To su sinovi Ismailovi, i to su im imena po selima i gradovima njihovijem, dvanaest knezova nad svojim narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A godine su vijeka Ismailova sto i trideset i sedam godina. Poslije onemoćav umrije, i bi pribran k rodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I življahu od Evilata do Sura prema Misiru, kako se ide u Asiriju; i dopade mu prema svoj braći svojoj da živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ovo je pleme Isaka sina Avramova: Avram rodi Isaka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Isaku bješe četrdeset godina kad se oženi Revekom, kćerju Vatuila Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Isak se moljaše Gospodu za ženu svoju, jer bješe nerotkinja; i umoli Gospoda, te zatrudnje Reveka žena njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali udarahu jedno o drugo djeca u utrobi njezinoj, te reče: ako je tako, našto sam? I otide da pita Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Gospod joj reče: dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izaći iz tebe; i jedan će narod biti jači od drugoga naroda, i veći će služiti manjemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I prvi izađe crven, sav kao runo rutav; i nadješe mu ime Isav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A poslije izađe brat mu, držeći rukom za petu Isava; i nadješe mu ime Jakov. A bješe Isaku šezdeset godina, kad ih rodi Reveka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I djeca odrastoše, i Isav posta lovac i ratar, a Jakov bješe čovjek krotak i bavljaše se u šatorima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Isak milovaše Isava, jer rado jeđaše lova njegova; a Reveka milovaše Jakova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jednom Jakov skuha jelo, a Isav dođe iz polja umoran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I reče Isav Jakovu: daj mi da jedem toga jela crvenoga, jer sam umoran. Otuda se prozva Edom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Jakov mu reče: prodaj mi danas prvenaštvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Isav odgovori: evo, hoću da umrem, pa što će mi prvenaštvo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Jakov reče: zakuni mi se danas. I on mu se zakle; tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I Jakov dade Isavu hljeba i skuhanoga leća, i on se najede i napi, pa usta i otide. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga