1 A Avram uze drugu ženu, po imenu Heturu.

2 I ona mu rodi Zomrana i Joksana i Madana i Madijama i Jesvoka i Soijena.

3 A Joksan rodi Savana i Dedana. A Dedanovi sinovi biše Asurim i Latusim i Laomim.

4 A sinovi Madijamovi: Efar i Afir i Enoh i Avida i Eldaga. Svi bjehu djeca Heturina.

5 A Avram dade sve što imaše Isaku;

6 A sinovima svojih inoča dade Avram dare, i opravi ih od Isaka sina svojega još za života svojega na istok, u istočni kraj.

7 I vijeka Avramova što poživje bješe sto i sedamdeset i pet godina.

8 I onemoćav umrije Avram u dobroj starosti, sit života, i bi pribran k rodu svojemu.

9 I pogreboše ga Isak i Ismailo u pećini Makpelskoj na njivi Efrona sina Sara Hetejina, koja je prema Mamriji;

10 Na njivi koju kupi Avram od sinova Hetovijeh, ondje je pogreben Avram sa Sarom ženom svojom.

11 I po smrti Avramovoj blagoslovi Bog Isaka sina njegova; a Isak življaše kod studenca živoga koji me vidi.

12 A ovo je pleme Ismaila sina Avramova, kojega rodi Avramu Agara Misirka robinja Sarina,

13 I ovo su imena sinova Ismailovijeh, kako se zvahu u plemenima svojim; prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Navdeilo i Masam,

14 I Masma i Duma i Masa,

15 I Hadar i Teman i Jetur i Nafes i Kedma.

16 To su sinovi Ismailovi, i to su im imena po selima i gradovima njihovijem, dvanaest knezova nad svojim narodima.

17 A godine su vijeka Ismailova sto i trideset i sedam godina. Poslije onemoćav umrije, i bi pribran k rodu svojemu.

18 I življahu od Evilata do Sura prema Misiru, kako se ide u Asiriju; i dopade mu prema svoj braći svojoj da živi.

19 A ovo je pleme Isaka sina Avramova: Avram rodi Isaka;

20 A Isaku bješe četrdeset godina kad se oženi Revekom, kćerju Vatuila Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina.

21 I Isak se moljaše Gospodu za ženu svoju, jer bješe nerotkinja; i umoli Gospoda, te zatrudnje Reveka žena njegova.

22 Ali udarahu jedno o drugo djeca u utrobi njezinoj, te reče: ako je tako, našto sam? I otide da pita Gospoda.

23 A Gospod joj reče: dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izaći iz tebe; i jedan će narod biti jači od drugoga naroda, i veći će služiti manjemu.

24 I kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.

25 I prvi izađe crven, sav kao runo rutav; i nadješe mu ime Isav.

26 A poslije izađe brat mu, držeći rukom za petu Isava; i nadješe mu ime Jakov. A bješe Isaku šezdeset godina, kad ih rodi Reveka.

27 I djeca odrastoše, i Isav posta lovac i ratar, a Jakov bješe čovjek krotak i bavljaše se u šatorima.

28 I Isak milovaše Isava, jer rado jeđaše lova njegova; a Reveka milovaše Jakova.

29 Jednom Jakov skuha jelo, a Isav dođe iz polja umoran.

30 I reče Isav Jakovu: daj mi da jedem toga jela crvenoga, jer sam umoran. Otuda se prozva Edom.

31 A Jakov mu reče: prodaj mi danas prvenaštvo svoje.

32 A Isav odgovori: evo, hoću da umrem, pa što će mi prvenaštvo?

33 A Jakov reče: zakuni mi se danas. I on mu se zakle; tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu.

34 I Jakov dade Isavu hljeba i skuhanoga leća, i on se najede i napi, pa usta i otide. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje.

Analiza
Pretraga