1 Ali nasta glad u zemlji svrh prve gladi koja bješe za vremena Avramova; i Isak otide k Avimelehu caru Filistejskom u Gerar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I javi mu se Gospod i reče: nemoj ići u Misir, nego sjedi u zemlji koju ću ti kazati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sjedi u toj zemlji, i ja ću biti s tobom, i blagosloviću te; jer ću tebi i sjemenu tvojemu dati sve ove zemlje, i potvrdiću zakletvu, kojom sam se zakleo Avramu ocu tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I umnožiću sjeme tvoje da ga bude kao zvijezda na nebu, i daću sjemenu tvojemu sve ove zemlje; i u sjemenu tvojem blagosloviće se svi narodi na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato što je Avram slušao glas moj i čuvao naredbu moju, zapovijesti moje, pravila moja i zakone moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I osta Isak u Geraru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ljudi u mjestu onom pitahu za ženu njegovu, a on govoraše: sestra mi je. Jer se bojaše kazati: žena mi je; da me, veli, ne ubiju ovi ljudi radi Reveke, jer je lijepa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad provede mnogo vremena ondje, dogodi se, te pogleda Avimeleh car Filistejski s prozora, i vidje Isaka gdje se šali s Revekom ženom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I dozva Avimeleh Isaka i reče: ta to ti je žena; kako si kazao: sestra mi je? A Isak mu odgovori: rekoh: da ne poginem s nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Avimeleh reče: šta si nam učinio? lako je mogao ko od naroda ovoga leći s tvojom ženom, te bi nas ti uvalio u grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zapovjedi Avimeleh svemu narodu svojemu govoreći: ko se dotakne ovoga čovjeka ili žene njegove, poginuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Isak stade sijati u onoj zemlji, i dobi one godine po sto, tako ga blagoslovi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I obogati se čovjek, i napredovaše sve većma, te posta silan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I imaše ovaca i goveda i mnogo sluga; a Filisteji mu zaviđahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pa sve studence koje bjehu iskopale sluge oca njegova za vremena Avrama oca njegova zaroniše Filisteji, i zasuše ih zemljom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Avimeleh reče Isaku: idi od nas, jer si postao silniji od nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I Isak otide odande, i razape šatore u dolini Gerarskoj, i nastani se ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I stade Isak otkopavati studence, koji bjehu iskopani za vremena Avrama oca njegova, i koje zaroniše Filisteji po smrti Avramovoj; i prozva ih imenima koja im bješe nadio otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kopajući sluge Isakove u onom dolu nađoše studenac žive vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali se svadiše pastiri Gerarski s pastirima Isakovim govoreći: naša je voda. I nadjede ime onom studencu Esek, jer se svadiše s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Poslije iskopaše drugi studenac, pa se i oko njega svadiše, zato ga nazva Sitna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada se podiže odande, i iskopa drugi studenac, i oko njega ne bi svađe; zato ga nazva Rehovot, govoreći: sad nam dade Gospod prostora da rastemo u ovoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I otide odande gore u Virsaveju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I istu noć javi mu se Gospod, i reče: ja sam Bog Avrama oca tvojega. Ne boj se, jer sam ja s tobom, i blagosloviću te i umnožiću sjeme tvoje Avrama radi sluge svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 I načini ondje žrtvenik, i prizva ime Gospodnje; i ondje razape šator svoj; i sluge Isakove iskopaše ondje studenac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I dođe k njemu Avimeleh iz Gerara s Ohozatom prijateljem svojim i s Fiholom vojvodom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Isak im reče: što ste došli k meni, kad mrzite na me i otjeraste me od sebe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A oni rekoše: vidjesmo zaista da je Gospod s tobom, pa rekosmo: neka bude zakletva između nas, između nas i tebe; hajde da uhvatimo vjeru s tobom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Da nam ne činiš zla, kao što se mi tebe ne dotakosmo i kao što mi tebi samo dobro činismo, i pustismo te da ideš na miru, i eto si blagosloven od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada ih on ugosti; te jedoše i piše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A sjutradan ustavši rano, zakleše se jedan drugome, i otpusti ih Isak i otidoše od njega s mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Isti dan došavši sluge Isakove kazaše mu za studenac koji iskopaše, i rekoše mu: nađosmo vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I nazva ga Saveja; otuda se zove grad onaj Virsaveja do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A kad bi Isavu četrdeset godina, uze za ženu Juditu kćer Veoha Hetejina, i Vasematu kćer Elona Hetejina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I one zadavahu mnogo jada Isaku i Reveci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga