1 Ali zmija bješe lukava mimo sve zvijeri poljske, koje stvori Gospod Bog; pa reče ženi: je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A žena reče zmiji: mi jedemo roda sa svakoga drveta u vrtu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Samo roda s onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Tada im se otvoriše oči, i vidješe da su goli; pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
8 I začuše glas Gospoda Boga, koji iđaše po vrtu kad zahladi; i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: gdje si?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A on reče: čuh glas tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Bog reče: ko ti kaza da si go? da nijesi jeo s onoga drveta što sam ti zabranio da ne jedeš s njega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Adam reče: žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Gospod Bog reče ženi: zašto si to učinila? A žena odgovori: zmija me prevari, te jedoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada reče Gospod Bog zmiji: kad si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zvijeri poljske; na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između sjemena tvojega i sjemena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A ženi reče: tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Pa onda reče Adamu: što si poslušao ženu i okusio s drveta s kojega sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe; s mukom ćeš se od nje hraniti do svojega vijeka;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
18 Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sa znojem lica svojega ješćeš hljeb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah ćeš se vratiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I Adam nadjede ženi svojoj ime Jeva, zato što je ona mati svjema živima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože, i obuče ih u njih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I reče Gospod Bog: eto, čovjek posta kao jedan od nas znajući što je dobro što li zlo; ali sada da ne pruži ruke svoje i uzbere i s drveta od života, i okusi, te dovijeka živi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I Gospod Bog izagna ga iz vrta Edemskoga da radi zemlju, od koje bi uzet;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I izagnav čovjeka postavi pred vrtom Edemskim heruvima s plamenijem mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga