1 A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Isav se oženi između kćeri Hananejskih Adom kćerju Eloma Hetejina, i Olivemom kćerju Ane sina Sevegona Evejina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Vasematom kćerju Ismailovom, sestrom Navaotovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I rodi Ada Isavu Elifasa, a Vasemata rodi Raguila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Olivema rodi Jeusa i Jegloma i Koreja. To su sinovi Isavovi, koji mu se rodiše u zemlji Hananskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Isav uze žene svoje i sinove svoje i kćeri svoje i sve domašnje svoje, i stada svoja i svu stoku svoju i sve blago svoje što bješe stekao u zemlji Hananskoj; pa otide u drugu zemlju daleko od Jakova brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer im blago bijaše vrlo veliko, te ne mogahu živjeti zajedno; niti ih zemlja gdje bijahu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Isav življaše na planini Siru. Isav je Edom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ovo je pleme Isava oca Edomcima na planini Siru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ovo su imena sinova Isavovijeh: Elifas sin Ade žene Isavove, i Raguilo sin Vasemate žene Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Elifasovi sinovi bjehu: Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Tamna bješe inoča Elifasu sinu Isavovu, i rodi Elifasu Amalika. To su sinovi Ade žene Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ovo su sinovi Raguilovi: Nahot, Zare, Some i Moze. To bjehu sinovi Vasemate žene Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ovo su sinovi Oliveme kćeri Ane sina Sevegonova, žene Isavove. Ona rodi Isavu Jeusa i Jegloma i Koreja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ovo su starješine sinovima Isavovijem: sinovi Elifasa prvenca Isavova: starješina Teman, starješina Omar, starješina Sofar, starješina Kenez,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Starješina Korej, starješina Gotim, starješina Amalik. To su starješine od Elifasa u zemlji Edomskoj. To su sinovi Adini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sinovi Raguila sina Isavova: starješina Nahot, starješina Zare, starješina Some, starješina Moze. To su starješine od Raguila u zemlji Edomskoj. To su sinovi Vasemate žene Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sinovi Oliveme žene Isavove: starješina Jeus, starješina Jeglom, starješina Korej. To su starješine od Oliveme kćeri Anine, žene Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 To su sinovi Isavovi, i to su starješine njihove; a on je Edom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ovo su sinovi Sira Horejina, koji življahu u onoj zemlji: Lotan i Soval i Sevegon i Ana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Dison i Asar i Rison. To su starješine Horejima, sinovi Sirovi u zemlji Edomskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A sinovi Lotanovi bjehu Horija i Eman, a sestra Lotanova bješe Tamna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ovo su sinovi Savalovi: Golam i Manahat i Gevil i Sofar i Omar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A ovo su sinovi Sevegonovi: Aije i Ana. A taj je Ana koji pronađe tople izvore u pustinji pasući magarce Sevegona oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A ovo su djeca Anina: Dison i Olivema kći Anina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ovo su sinovi Disonovi: Amada i Asvan i Itran i Haran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A ovo su sinovi Asarovi: Valam i Zavan i Akan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A ovo su sinovi Risonovi: Uz i Aran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I ovo su starješine Horejima: starješina Lotan, starješina Soval, starješina Sevegon, starješina Ana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Starješina Dison, starješina Asar, starješina Rison. To su starješine Horejima, kako im starješovahu u zemlji Siru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Carova u Edomskoj Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isiječe Madijance u polju Moavskom, a gradu mu bješe ime Geten.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada iz Masekasa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na rijeci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A kad umrije Valenon sin Ahovorov, zacari se na njegovo mjesto Adar, a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveilja, koja bješe kći Matraide kćeri Mezevove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I ovo su imena starješinama od Isava po porodicama njihovijem, po mjestima njihovijem, po imenima njihovijem: starješina Tamna, starješina Gola, starješina Jeter,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Starješina Olivema, starješina Ila, starješina Finon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Starješina Kenez, starješina Teman, starješina Mazar,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Starješina Magedilo, starješina Zafoj. To su starješine Edomske kako nastavahu u svojoj zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga