1 Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i reče: dobih čovjeka od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I rodi opet brata njegova Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A poslije nekoga vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promijeni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Tada reče Gospod Kajinu: što se srdiš? što li ti se lice promijeni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? a kad ne činiš dobro, grijeh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Poslije govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad bijahu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svojega, i ubi ga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Tada reče Gospod Kajinu: gdje ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A Bog reče: šta učini! glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A Kajin reče Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
14 Evo me tjeraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Gospod mu reče: zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji Naidskoj na istoku prema Edemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila; a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I uze Lameh dvije žene: jednoj bješe ime Ada a drugoj Sela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A bratu njegovu bješe ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A i Sela rodi Tovela, koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa; a sestra Tovelu bješe Noema.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I reče Lameh svojima ženama, Adi i Seli: čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte riječi moje: ubiću čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugoga sina za Avelja, kojega ubi Kajin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga