1 Tada Josif ne mogući se uzdržati pred ostalima koji stajahu oko njega, povika: izađite svi napolje. Tako ne osta niko kod njega kad se Josif pokaza braći svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pa briznu plakati tako da čuše Misirci, ču i dom Faraonov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reče Josif braći svojoj: ja sam Josif; je li mi otac još u životu? Ali mu braća ne mogahu odgovoriti, jer se prepadoše od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Josif reče braći svojoj: pristupite bliže k meni. I pristupiše; a on reče: ja sam Josif brat vaš, kojega prodadoste u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sada nemojte žaliti niti se kajati što me prodadoste ovamo, jer Bog mene posla pred vama radi života vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer je već dvije godine dana glad u zemlji, a biće još pet godina, gdje neće biti ni oranja ni žetve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Bog me posla pred vama, da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljanjem prevelikim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I tako nijeste me vi opravili ovamo nego sam Bog, koji me postavi ocem Faraonu i gospodarem od svega doma njegova i starješinom nad svom zemljom Misirskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Vratite se brže k ocu mojemu i kažite mu: ovako veli sin tvoj Josif: Bog me je postavio gospodarem svemu Misiru, hodi k meni, nemoj oklijevati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sjedjećeš u zemlji Gesemskoj i bićeš blizu mene, ti i sinovi tvoji i sinovi sinova tvojih, i ovce tvoje i goveda tvoja i što je god tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ja ću te hraniti ondje, jer će još pet godina biti glad, da ne pogineš od gladi ti i dom tvoj i što je god tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A eto vidite očima svojima, i brat moj Venijamin svojima očima, da vam ja iz usta govorim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kažite ocu mojemu svu slavu moju u Misiru i što ste god vidjeli; pohitajte i dovedite ovamo oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada pade oko vrata Venijaminu bratu svojemu i plaka. I Venijamin plaka o vratu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I izljubi svu braću svoju i isplaka se nad njima. Potom se braća njegova razgovarahu s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ču se glas u kući Faraonovoj, i rekoše: dođoše braća Josifu. I milo bi Faraonu i slugama njegovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče Faraon Josifu: kaži braći svojoj: ovako učinite: natovarite magarce svoje, pa idite i vratite se u zemlju Hanansku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pa uzmite oca svojega i čeljad svoju, i dođite k meni, i daću vam najbolje što ima u zemlji Misirskoj, i ješćete najbolje obilje ove zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ti im zapovjedi: ovako učinite: uzmite sa sobom iz zemlje Misirske kola za djecu svoju i za žene svoje, i povezite oca svojega i dođite ovamo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A na pokućstvo svoje ne gledajte, jer što ima najbolje u svoj zemlji Misirskoj vaše je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I sinovi Izrailjevi učiniše tako; i Josif im dade kola po zapovijesti Faraonovoj; dade im i brašnjenice na put.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I svakome dade po dvoje haljine, a Venijaminu dade trista srebrnika i petore haljine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ocu svojemu posla još deset magaraca natovarenijeh najljepšijeh stvari što ima u Misiru, i deset magarica natovarenijeh žita i hljeba i jestiva ocu na put.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tako opravi braću svoju, i pođoše; i reče im: nemojte se koriti putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako se vratiše iz Misira, i dođoše u zemlju Hanansku k Jakovu ocu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I javiše mu i rekoše: još je živ Josif, i zapovjeda nad svom zemljom Misirskom. A u njemu srce prenemože, jer im ne vjerovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ali kad mu kazaše sve riječi Josifove, koje im je Josif rekao, i vidje kola, koja posla Josif po oca, tada oživje duh Jakova oca njihova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I reče Izrailj: dosta mi je kad je još živ sin moj Josif; idem da ga vidim dokle nijesam umro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga