1 Tada pođe Izrailj sa svijem što imaše, i došav u Virsaveju prinese žrtvu Bogu oca svojega Isaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Bog reče Izrailju noću u utvari: Jakove! Jakove! A on odgovori: evo me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Bog mu reče: ja sam Bog, Bog oca tvojega; ne boj se otići u Misir; jer ću ondje načiniti od tebe narod velik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ja ću ići s tobom u Misir, i ja ću te odvesti onamo, i Josif će metnuti ruku svoju na oči tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pođe Jakov od Virsaveje; i sinovi Izrailjevi posadiše Jakova oca svojega i djecu svoju i žene svoje na kola koja posla Faraon po nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I uzeše stoku svoju i blago svoje što bijahu stekli u zemlji Hananskoj; i dođoše u Misir Jakov i sva porodica njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sinove svoje i sinove sinova svojih, kćeri svoje i kćeri sinova svojih, i svu porodicu svoju dovede sa sobom u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ovo su imena djece Izrailjeve što dođoše u Misir: Jakov i sinovi njegovi. Prvenac Jakovljev Ruvim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sinovi Ruvimovi: Enoh, Faluj, Esron i Harmija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A sinovi Simeunovi: Jemuilo, Jamin, Aod, Jahin, Soar i Saul, sin jedne Hananejke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sinovi Levijevi: Girson, Kat i Merarije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sinovi Judini: Ir, Avnan, Silom, Fares i Zara; a umrli bjehu Ir i Avnan u zemlji Hananskoj, ali bijahu sinovi Faresovi Esrom i Jemuilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sinovi Isaharovi: Tola, Fuva, Jov i Simron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sinovi Zavulonovi: Sered, Alon, i Ahojilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 To su sinovi Lijini, koje rodi Jakovu u Padan-Aramu, i jošte Dina kći njegova. Svega duša, sinova njegovijeh i kćeri njegovijeh bješe trideset i tri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sinovi Gadovi: Sifon, Agije, Sunije, Esvon, Irije, Arodije i Arilije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sinovi Asirovi: Jemna, Jesva, Jesvija i Verija, i sestra njihova Sara. A sinovi Verijini Hovor i Melhilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 To su sinovi Zelfe, koju dade Lavan Liji kćeri svojoj, i ona ih rodi Jakovu, šesnaest duša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A sinovi Rahilje žene Jakovljeve: Josif i Venijamin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Josifu se rodiše u Misiru od Asenete kćeri Potifere sveštenika Onskoga: Manasija i Jefrem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sinovi Venijaminovi: Vela, Veher, Asvil, Gira, Naman, Ihije, Ros, Mupim, Upim i Arad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 To su sinovi Rahiljini što se rodiše Jakovu, svega četrnaest duša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I sin Danov: Asom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A sinovi Neftalimovi: Asilo, Gunije, Jeser i Silim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 To su sinovi Vale, koju dade Lavan Rahilji kćeri svojoj i ona ih rodi Jakovu; svega sedam duša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A svega duša što dođoše s Jakovom u Misir a izađoše od bedara njegovijeh, osim žena sinova Jakovljevijeh, svega duša bješe šezdeset i šest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I dva sina Josifova koji mu se rodiše u Misiru; svega dakle duša doma Jakovljeva, što dođoše u Misir, bješe sedamdeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A Judu posla Jakov naprijed k Josifu, da mu javi da izađe preda nj u Gesem. I dođoše u zemlju Gesemsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A Josif upreže u kola svoja, i izađe na susret Izrailju ocu svojemu u Gesem; i kad ga vidje Jakov, pade mu oko vrata, i plaka dugo o vratu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I reče Izrailj Josifu: sada ne marim umrijeti kad sam te vidio da si jošte živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Josif reče braći svojoj i domu oca svojega: idem da javim Faraonu; ali ću mu kazati: braća moja i dom oca mojega iz zemlje Hananske dođoše k meni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A ti su ljudi pastiri i svagda su se bavili oko stoke, i dovedoše ovce svoje i goveda svoja i što god imaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A kad vas Faraon dozove, reći će vam: kakvu radnju radite?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A vi kažite: pastiri su bile sluge tvoje od mladosti, i mi i stari naši; da biste ostali u zemlji Gesemskoj; jer su Misircima svi pastiri nečisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga