1 Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čovjeka, po obličju svojemu stvori ga.

2 Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovjek, kad biše stvoreni.

3 I poživje Adam sto i trideset godina, i rodi sina po obličju svojemu, kao što je on, i nadjede mu ime Sit.

4 A rodiv Sita poživje Adam osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

5 Tako poživje Adam svega devet stotina i trideset godina; i umrije.

6 A Sit poživje sto i pet godina, i rodi Enosa;

7 A rodiv Enosa poživje Sit osam stotina i sedam godina, rađajući sinove i kćeri;

8 Tako poživje Sit svega devet stotina i dvanaest godina; i umrije.

9 A Enos poživje devedeset godina, i rodi Kajinana;

10 A rodiv Kajinana poživje Enos osam stotina i petnaest godina, rađajući sinove i kćeri;

11 Tako poživje Enos svega devet stotina i pet godina; i umrije.

12 A Kajinan poživje sedamdeset godina, i rodi Maleleila;

13 A rodiv Maleleila poživje Kajinan osam stotina i četrdeset godina, rađajući sinove i kćeri;

14 Tako poživje Kajinan svega devet stotina i deset godina; i umrije.

15 A Maleleilo poživje šezdeset i pet godina, i rodi Jareda;

16 A rodiv Jareda poživje Maleleilo osam stotina i trideset godina, rađajući sinove i kćeri;

17 Tako poživje Maleleilo svega osam stotina i devedeset i pet godina; i umrije.

18 A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine, i rodi Enoha;

19 A rodiv Enoha poživje Jared osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

20 Tako poživje Jared svega devet stotina i šezdeset i dvije godine, i umrije.

21 A Enoh poživje šezdeset i pet godina, i rodi Matusala;

22 A rodiv Matusala poživje Enoh jednako po volji Božjoj trista godina, rađajući sinove i kćeri;

23 Tako poživje Enoh svega trista i šezdeset i pet godina;

24 I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga, jer ga uze Bog.

25 A Matusal poživje sto i osamdeset i sedam godina, i rodi Lameha;

26 A rodiv Lameha poživje Matusal sedam stotina i osamdeset i dvije godine, rađajući sinove i kćeri;

27 Tako poživje Matusal svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umrije.

28 A Lameh poživje sto i osamdeset i dvije godine, i rodi sina,

29 I nadjede mu ime Noje govoreći: ovaj će nas odmoriti od posala naših i od truda ruku naših na zemlji, koju prokle Gospod.

30 A rodiv Noja poživje Lameh pet stotina i devedeset i pet godina, rađajući sinove i kćeri;

31 Tako poživje Lameh svega sedam stotina i sedamdeset i sedam godina; i umrije.

32 A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.

Analiza
Pretraga