1 A Joav sin Serujin opazi da se srce carevo obratilo k Avesalomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I posla Joav u Tekuju te dozva otuda ženu lukavu, pa joj reče: učini se kao da si u žalosti, i obuci žalosne haljine, i nemoj se namazati uljem, nego budi kao žena koja odavna žali za mrtvijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I otidi k caru, i govori mu tako i tako. I nauči je Joav šta će govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad otide žena Tekujanka k caru da govori, pade ničice na zemlju i pokloni se, i reče: pomagaj, care!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A car joj reče: što ti je? A ona reče: udovica sam, umro mi je muž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A imaše sluškinja tvoja dva sina, pa se svadiše u polju, a ne bješe nikoga da ih razvadi, te jedan udari drugoga i ubi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I gle, sav dom usta na sluškinju tvoju govoreći: daj toga što je ubio brata svojega da ga pogubimo za dušu brata njegova, kojega je ubio, i da istrijebimo našljednika; i tako hoće da ugase iskru koja mi je ostala, da ne ostave imena mužu mojemu ni ostatka na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A car reče ženi: idi kući svojoj, a ja ću narediti za te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A žena Tekujanka reče caru: care gospodaru! neka na me i na dom oca mojega padne krivica, a car i njegov prijesto neka je prav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A car reče: ko uzgovori na te, dovedi ga k meni, i neće te se više dotaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ona reče: neka se opomene car Gospoda Boga svojega, da se ne umnože osvetnici koji ubijaju, i da ne ubiju sina mojega. A on reče: tako živ bio Gospod, nijedna dlaka s tvojega sina neće pasti na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A žena reče: da kaže sluškinja tvoja nešto caru gospodaru. A on reče: govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A žena reče: a zašto si namislio taku stvar narodu Božijemu? jer car kao da je kriv govoreći tako, jer neće car da dozove natrag onoga koga je odagnao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ćemo doista pomrijeti, i jesmo kao voda koja se prospe na zemlju i više se ne može skupiti; jer mu Bog nije uzeo života, nego je naumio da odagnani ne ostane odagnan od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I tako dođoh da kažem ovo caru gospodaru svojemu, jer me narod uplaši; zato reče sluškinja tvoja: da govorim caru, može biti da će učiniti car što sluškinja njegova kaže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer će car uslišiti i izbaviti sluškinju svoju iz ruke onoga koji hoće da istrijebi mene i sina mojega iz našljedstva Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I sluškinja tvoja reče: riječ cara gospodara mojega biće mi utjeha, jer je car gospodar moj kao anđeo Božji, te sluša i dobro i zlo, i Gospod će Bog tvoj biti s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A car odgovori i reče ženi: nemoj tajiti od mene što ću te pitati. A žena reče: neka govori car gospodar moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada car reče: da nije Joavov posao u svemu tome što činiš? A žena odgovori i reče: tako da je živa duša tvoja, care gospodaru, ne može se ni nadesno ni nalijevo od svega što kaza car gospodar moj; jer sluga tvoj Joav zapovijedio mi je i naučio sluškinju tvoju sve ovo da govorim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sluga je tvoj Joav učinio, te sam ovako izvila besjedu svoju; ali je gospodar moj mudar kao anđeo Božji, te zna sve što biva na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada reče car Joavu: evo, ti si učinio to, idi, dovedi natrag dijete Avesaloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada pade Joav licem na zemlju, i pokloni se i blagoslovi cara, i reče Joav: danas vidi sluga tvoj da sam našao milost pred tobom, care gospodaru, kad je car učinio što mu sluga njegov reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potom se podiže Joav i otide u Gesur, i dovede natrag u Jerusalim Avesaloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I car reče: neka ide svojoj kući, a lica mojega da ne vidi. I otide Avesalom svojoj kući, i ne vidje lica careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A ne bješe čovjeka tako lijepa kao Avesalom u svem Izrailju, da ga tako hvale; od pete do tjemena ne bješe na njemu mane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kad bi strigao glavu (a imaše običaj svake godine strići je, jer mu bijaše teško), mjerio bi kosu s glave svoje, i bivaše je dvjesta sikala carskom mjerom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I rodiše se Avesalomu tri sina i jedna kći, kojoj bijaše ime Tamara, i ona bijaše lijepa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Avesalom osta cijele dvije godine u Jerusalimu, a lica careva ne vidje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tada posla Avesalom po Joava da ga pošlje k caru; ali on ne htje doći k njemu; i posla opet drugi put, ali on ne htje doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada reče slugama svojim: vidite li njivu Joavovu pored moje? na njoj je ječam; idite i upalite je. I upališe sluge Avesalomove onu njivu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada se podiže Joav, i dođe k Avesalomu u kuću, i reče mu: zašto sluge tvoje upališe moju njivu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Avesalom reče Joavu: eto slao sam k tebi govoreći: hodi ovamo da te pošljem k caru da mu kažeš: zašto sam došao iz Gesura? bolje bi bilo da sam još ondje. Zato da vidim lice carevo; ako li ima kaka krivica na meni, neka me pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I otide Joav k caru, i kaza mu. I dozva Avesaloma; a on došavši k caru pokloni se licem do zemlje pred carem, i car cjelova Avesaloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga