1 Sedme godine Jujeve poče carovati Joas, i carova četrdeset godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Sivija iz Virsaveje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I činjaše Joas što je pravo pred Gospodom dokle ga god učaše sveštenik Jodaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali visine ne biše oborene; narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Joas reče sveštenicima: sav novac posvećeni, što se donosi u dom Gospodnji, novac onijeh koji idu u broj, i novac od ucjene svačije, i sav novac što ko donosi od svoje volje u dom Gospodnji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Neka sveštenici uzimaju, svaki od svojega poznanika, i oni neka opravljaju što je trošno u domu gdje se god nađe da treba opraviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali do godine dvadeset treće carovanja Joasova sveštenici još ne opraviše što bijaše trošno u domu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada car Joas dozva Jodaja sveštenika i ostale sveštenike, i reče im: zašto ne opravljate što je trošno u domu? Otsele ne uzimajte novaca od svojih poznanika, jer treba da vratite da se opravi što je trošno u domu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I sveštenici pristaše da ne uzimaju novaca od naroda i da ne opravljaju što je trošno u domu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada sveštenik Jodaj uze jedan kovčeg, i proreza rupu na zaklopcu, i metnu ga kod oltara s desne strane kako se ulazi u dom Gospodnji; i sveštenici koji čuvahu vrata metaše u nj sve novce koji se donošahu u dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A kad viđahu da ima mnogo novaca u kovčegu, tada dolažaše pisar carev s poglavarom svešteničkim, i izbrojivši svezivahu novce koji bi se našli u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom davahu gotove novce onima koji upravljahu poslom i starahu se za dom Gospodnji, a oni ih izdavahu drvodjeljama i poslenicima koji opravljahu dom Gospodnji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I zidarima i kamenarima, i da se dobavlja drvo i tesano kamenje, da se opravi što bješe trošno u domu Gospodnjem, i da se dobavi sve što trebaše da se opravi dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali novcima koji se donošahu u dom Gospodnji ne građahu čaša srebrnijeh za dom Gospodnji, ni viljušaka, ni kotlića, ni truba, niti kakih sudova zlatnijeh ni srebrnijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego ih davahu onima koji bijahu nad poslom da se opravi za njih dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ne tražahu računa od ljudi kojima predavahu novce da izdaju poslenicima, jer vjerno rađahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Novci za prijestup i novci za grijehe ne donošahu se u dom Gospodnji; pripadahu sveštenicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada izide Azailo car Sirski, i udari na Gat i uze ga; potom se okrete Azailo da ide na Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Joas car Judin uze sve posvećene stvari, što Josafat i Joram i Ohozija oci njegovi carevi Judini bijahu posvetili, i sve što sam bješe posvetio, i sve zlato što se nađe u riznicama doma Gospodnjega i doma careva, i posla Azailu caru Sirskom; i tako otide od Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ostala djela Joasova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A sluge njegove podigoše se i pobuniše se, i ubiše Joasa u domu Milonu, kuda se ide u Silu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Joazahar sin Simeatov i Jozavad sin Somirov, sluge njegove, ubiše ga, te umrije; i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davidovu; a na njegovo mjesto zacari se Amasija sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga