1 Za njegova vremena dođe Navuhodonosor car Vavilonski; i Joakim mu bi sluga tri godine; potom odusta i odmetnu se od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Gospod posla na nj čete Haldejske i čete Sirske i čete Moavske i čete sinova Amonovijeh; posla ih na Judu da ga potru, po riječi Gospodnjoj koju govori preko sluga svojih proroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Po zapovijesti Gospodnjoj zbi se to Judi da bi ga odbacio od sebe za grijehe Manasijine po svemu što bješe učinio;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I za krv pravu koju bješe prolio napunivši Jerusalim krvi prave; zato Gospod ne htje oprostiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ostala djela Joakimova i sve što je učinio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I počinu Joakim kod otaca svojih; a na njegovo se mjesto zacari Joahin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A car Misirski ne izide više iz zemlje svoje, jer car Vavilonski uze od rijeke Misirske do rijeke Efrata sve što bješe cara Misirskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Osamnaest godina bijaše Joahinu kad se zacari, i carova tri mjeseca u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Neusta, kći Elnatanova, iz Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I on činjaše zlo pred Gospodom sasvijem kako je činio otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 U to vrijeme dođoše sluge Navuhodonosora cara Vavilonskoga na Jerusalim, i grad bi opkoljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Dođe i Navuhodonosor car Vavilonski na grad kad ga sluge njegove opkoliše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada Joahin car Judin izide k caru Vavilonskom s materom svojom i sa slugama svojim i s knezovima svojim i s dvoranima svojim; a car ga Vavilonski zarobi osme godine svojega carovanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I odnese sve blago doma Gospodnjega i blago doma carskoga, i polupa sve sudove zlatne, koje bješe načinio Solomun car Izrailjev za crkvu Gospodnju, kao što bješe rekao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I preseli sav Jerusalim, sve knezove i sve junake, deset tisuća robova, i sve drvodjelje i sve kovače, ne osta ništa osim siromašnoga naroda po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Odvede i Joahina u Vavilon i mater carevu i žene careve i dvorane njegove, i glavare zemaljske odvede u ropstvo iz Jerusalima u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sve junake, na broj sedam tisuća, i drvodjelje i kovače, tisuću, sve što bijahu za vojsku odvede car Vavilonski u Vavilon u ropstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I postavi carem car Vavilonski na mjesto Joahinovo Mataniju strica njegova, i predje mu ime Sedekija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Dvadeset i jedna godina bješe Sedekiji kad poče carovati, i carova jedanaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Amutala, kći Jeremijina, iz Livne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 On činjaše što je zlo pred Gospodom sasvijem kako je činio Joakim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer od gnjeva Gospodnjega zbi se to Jerusalimu i Judi, da ih odbaci od sebe. A Sedekija se odmetnu od cara Vavilonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga