1 I tako devete godine njegova carovanja, desetoga mjeseca desetoga dana dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim, i stadoše u oko pod njim, i načiniše opkope oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I grad bi opkoljen do jedanaeste godine carovanja Sedekijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I devetoga dana mjeseca četvrtoga posta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada grad bi provaljen, a vojnici svi pobjegoše noću na vrata između dva zida uz vrt carev; a Haldeji bijahu svuda oko grada; i car otide putem k pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali vojska Haldejska potjera cara, i stigoše ga u polju Jerihonskom, a sva vojska što bijaše s njim razbježe se od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I uhvatiše cara, i odvedoše ga k caru Vavilonskom u Rivlu, i ondje mu sudiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I sinove Sedekijine poklaše na njegove oči, pa onda Sedekiji iskopaše oči, i svezaše ga u dva lanca mjedena, i odvedoše ga u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sedmoga dana petoga mjeseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora cara Vavilonskoga dođe u Jerusalim Nevuzardan zapovjednik stražarski, sluga cara Vavilonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I popali dom Gospodnji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I zidove Jerusalimske unaokolo razvali sva vojska Haldejska, koja bijaše sa zapovjednikom stražarskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ostatak naroda što osta u gradu, i prebjege što prebjegoše k caru Vavilonskom, i ostali prosti narod odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Samo od siromaha u zemlji ostavi zapovjednik stražarski koji će biti vinogradari i ratari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I stupove mjedene što bijahu u domu Gospodnjem, i podnožja, i more mjedeno koje bijaše u domu Gospodnjem, izlomiše Haldejci, i mjed od njih odnesoše u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I lonce i lopate i viljuške i kadionice i sve sudove mjedene kojima služahu, uzeše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kliješta i kotliće, što god bješe zlatno i što god bješe srebrno, uze zapovjednik stražarski,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dva stupa, jedno more i podnožja, što načini Solomun za dom Gospodnji; ne bješe mjere mjedi od svijeh tijeh sudova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Osamnaest lakata bijaše visok jedan stup, i ozgo na njemu bijaše oglavlje mjedeno, i oglavlje bijaše visoko tri lakta, i pletenice i šipci oko oglavlja, sve od mjedi; taki bijaše i drugi stup s pletenicom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Uze zapovjednik stražarski i Seraju prvoga sveštenika i Sofoniju drugoga sveštenika, i tri vratara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A iz grada uze jednoga dvoranina, koji bijaše nad vojnicima, i pet ljudi koji stajahu pred carem, koji se nađoše u gradu, i prvoga pisara vojničkoga, koji popisivaše narod po zemlji u vojsku, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskoga, koji se nađoše u gradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Uze ih Nevuzardan zapovjednik stražarski, i odvede k caru Vavilonskom u Rivlu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A nad narodom koji osta u zemlji Judinoj, koji ostavi Navuhodonosor car Vavilonski, nad njim postavi Godoliju sina Ahikama sina Safanova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A kad čuše sve vojvode i ljudi njihovi da je car Vavilonski postavio Godoliju, dođoše ka Godoliji u Mispu, na ime: Ismailo sin Netanijin, i Joanan sin Karijajev, i Seraja sin Tanumetov iz Netofata, i Jazanija sin Mahatov, oni i ljudi njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Godolija se zakle njima i ljudima njihovijem i reče: ne bojte se službe Haldejima; sjedite u zemlji i služite caru Vavilonskom, i biće vam dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali sedmoga mjeseca dođe Ismailo sin Netanije sina Elisamova, roda carskoga, i deset ljudi s njim, i ubiše Godoliju, te pogibe; tako i Judeje i Haldeje koji bijahu s njim u Mispi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tada se podiže sav narod, malo i veliko, i vojvode, te otidoše u Misir, jer se pobojaše Haldeja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A trideset sedme godine otkako se zarobi Joahin car Judin, dvanaestoga mjeseca, dvadeset sedmoga dana Evil-Merodah car Vavilonski iste godine zacariv se izvadi iz tamnice Joahina cara Judina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I lijepo govori s njim, i namjesti mu prijesto više prijestola drugih careva koji bijahu kod njega u Vavilonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I promijeni mu haljine tamničke, i on jeđaše svagda s njim svega vijeka svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I hrana mu se jednako davaše od cara svaki dan svega vijeka njegova do smrti njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga