1 I govori Jelisije ženi kojoj sina povrati u život, i reče: ustani i idi s domom svojim, i skloni se gdje možeš; jer je Gospod dozvao glad koja će doći i biti na zemlji sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A žena usta, i učini kako reče čovjek Božji, jer otide s domom svojim i osta u zemlji Filistejskoj sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad prođe sedam godina, vrati se žena iz zemlje Filistejske, i otide da moli cara za kuću svoju i za njivu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A car govoraše s Gijezijem, momkom čovjeka Božijega, i reče: pripovjedi mi sva velika djela koja je učinio Jelisije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad on pripovjedaše caru kako je mrtva oživio, gle, žena, kojoj je sina oživio, stade moliti cara za kuću svoju i za njivu svoju. A Gijezije reče: gospodaru moj, care, ovo je ona žena i ovo je sin njezin, kojega je Jelisije oživio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada car zapita ženu, i ona mu pripovjedi. I car joj dade jednoga dvoranina i reče mu: povrati joj sve što je njezino i sve prihode od njiva od dana kad je ostavila zemlju dori do sada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Poslije toga dođe Jelisije u Damasak, a car Sirski Ven-Adad bijaše bolestan, i javiše mu govoreći: došao je čovjek Božji ovamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A car reče Azailu: uzmi sa sobom dar i idi na susret čovjeku Božijemu, i preko njega pitaj Gospoda hoću li ozdraviti od ove bolesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada otide Azailo na susret njemu ponesavši dar, svakojakih dobrijeh stvari iz Damaska natovarenijeh na četrdeset kamila; i došav stade pred njim i reče: sin tvoj Ven-Adad car Sirski posla me k tebi govoreći: hoću li ozdraviti od ove bolesti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Jelisije mu reče: idi, reci mu: ozdravićeš; ali mi je Gospod pokazao da će umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I uprvši oči u nj gledaše dugo i zaplaka se čovjek Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Azailo mu reče: što plače gospodar moj? A on reče: jer znam kakvo ćeš zlo učiniti sinovima Izrailjevijem, gradove ćeš njihove paliti ognjem, i mladiće ćeš njihove sjeći mačem, i djecu ćeš njihovu razbijati i trudne žene njihove rastrzati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Azailo reče: a šta je sluga tvoj, pas, da učini tako veliku stvar? A Jelisije mu reče: pokazao mi je Gospod da ćeš ti biti car u Siriji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada otišav od Jelisija dođe ka gospodaru svojemu; a on mu reče: što ti reče Jelisije? A on odgovori: reče mi da ćeš ozdraviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali sjutradan uze Azailo pokrivač i zamočivši ga u vodu prostrije mu po licu, te umrije. A na njegovo mjesto zacari se Azailo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pete godine carovanja Jorama sina Ahavova nad Izrailjem, kad Josafat bješe car Judin, poče carovati Joram sin Josafatov car Judin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Imaše trideset i dvije godine kad poče carovati, i carova osam godina u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I hođaše putem careva Izrailjevijeh, kao što je činio dom Ahavov; jer kći Ahavova bješe mu žena, te on činjaše što je zlo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ali Gospod ne htje zatrti Jude radi Davida sluge svojega, kao što mu bješe rekao da će mu dati vidjelo između sinova njegovijeh dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Za njegova vremena odvrže se Edom da ne bude pod Judom, i postavi cara nad sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato otide Joram u Sair i sva kola njegova s njim; i usta noću i udari na Edomce, koji ga bijahu opkolili, i na zapovjednike od kola, i pobježe narod u svoje šatore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ipak se odvrgoše Edomci da ne budu pod Judom, do današnjega dana. U isto vrijeme odmetnu se i Livna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ostala djela Joramova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Joram počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu. A na njegovo se mjesto zacari sin njegov Ohozija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Godine dvanaeste carovanja Jorama sina Ahavova nad Izrailjem poče carovati Ohozija sin Joramov, car Judin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Imaše Ohozija dvadeset i dvije godine kad se zacari, i carova godinu dana u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Gotolija, kći Amrija cara Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 On hođaše putem doma Ahavova, i činjaše što je zlo pred Gospodom, kao dom Ahavov, jer bješe zet domu Ahavovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zato pođe s Joramom sinom Ahavovijem na vojsku na Azaila cara Sirskoga u Ramot Galadski; ali Sirci razbiše Jorama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I vrati se car Joram da se liječi u Jezraelu od rana koje mu zadaše Sirci u Rami, kad se bijaše s Azailom carem Sirskim; a Ohozija sin Joramov car Judin otide da vidi Jorama sina Ahavova u Jezraelu, jer bijaše bolestan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga