1 Tada se zacari Josafat sin njegov na njegovo mjesto, i ukrijepi se na Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ponamješta vojsku po svijem tvrdijem gradovima Judinijem, i ponamješta straže po zemlji Judinoj i po gradovima Jefremovijem, koje zadobi Asa otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I bijaše Gospod s Josafatom, jer hođaše prvijem putovima Davida oca svojega i ne tražaše Vala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nego Boga oca svojega tražaše i po zapovijestima njegovijem hođaše, i ne činjaše kao sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato utvrdi Gospod carstvo u ruci njegovoj, i sav narod Judin davaše dare Josafatu, te imaše veliko blago i slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I srce se njegovo oslobodi na putovima Gospodnjim, te još obori visine i lugove u Judeji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I treće godine svoga carovanja posla knezove svoje Ven-Aila i Ovadiju i Zahariju i Natanaila i Miheju da uče po gradovima Judinijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I s njima Levite: Semaju i Nataniju i Zevadiju i Asaila i Semiramota i Jonatana i Adoniju i Toviju i Tov-Adoniju, Levite, i s njima Elisamu i Jorama sveštenike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I učahu po Judeji imajući pri sebi knjigu zakona Gospodnjega, i prohođahu sve gradove Judine učeći narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dođe strah Gospodnji na sva carstva po zemljama oko Jude, te ne vojevaše na Josafata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sami Filisteji donošahu Josafatu dare i danak u novcu; i Arapi dogonjahu mu stoku, po sedam tisuća i sedam stotina ovnova i po sedam tisuća i sedam stotina jaraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tako napredovaše Josafat i podiže se veoma; i sazida u Judeji kule i gradove za žitnice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I imaše mnogo dobra po gradovima Judinijem, i vojnika, hrabrijeh junaka u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ovo je broj njihov po domovima otaca njihovijeh; od Jude tisućnici: Adna vojvoda, s kojim bijaše tri stotine tisuća hrabrijeh junaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A za njim Joanan vojvoda, s kojim bijaše dvjesta i osamdeset tisuća;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A za njim Amasija sin Zihrijev, koji se dragovoljno dade Gospodu, i s njim bijaše dvjesta tisuća hrabrijeh junaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A od Venijamina: hrabri junak Elijada, s kojim bijaše dvjesta tisuća naoružanijeh lukom i štitom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A za njim Jozavad, s kojim bijaše sto i osamdeset tisuća naoružanijeh za boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ovi služahu caru osim onijeh koje ponamješta car po tvrdijem gradovima u svoj zemlji Judinoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga