1 Onu noć ne mogaše car spavati, i zapovjedi te mu donesoše knjigu od znamenitijeh događaja, dnevnike, te je čitaše caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I nađe se zapisano kako je Mardohej prokazao za Vihtana i Teresa, dva dvoranina, koji čuvahu stražu na pragu, da gledaju da dignu ruke na cara Asvira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada reče car: kaka je čast i kako je dobro učinjeno Mardoheju za to? A momci carevi, sluge njegove, rekoše: nije mu učinjeno ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A car reče: ko je u trijemu? A Aman bješe došao u spoljašnji trijem dvora careva da kaže caru da se objesi Mardohej na vješala koja mu je pripravio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A momci carevi rekoše mu: gle, Aman stoji u trijemu. A car reče: neka dođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Aman dođe, a car mu reče: šta treba učiniti čovjeku kojega car hoće da proslavi? A Aman reče u sebi: koga bi car htio proslaviti ako ne mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče Aman caru: koga car hoće da proslavi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Treba donijeti carsko odijelo koje car nosi, i dovesti konja na kom car jaše, i metnuti mu na glavu vijenac carski;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I odijelo i konja treba dati kome između najvećih knezova carevijeh da obuku čovjeka onoga kojega car hoće da proslavi, pa da ga provedu na konju po ulicama gradskim i viču pred njim: ovako biva čovjeku koga car hoće da proslavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada reče car Amanu: brže uzmi odijelo i konja kao što reče, i učini tako Mardoheju, Judejcu koji sjedi na vratima carevijem; nemoj izostaviti ništa što si rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I uze Aman odijelo i konja, i obuče Mardoheja i provede ga na konju po ulicama gradskim vičući pred njim: ovako biva čovjeku koga car hoće da proslavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Potom se vrati Mardohej na vrata careva, a Aman brže otide kući svojoj žalostan i pokrivene glave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I pripovjedi Aman Seresi ženi svojoj i svijem prijateljima svojim sve što mu se dogodi. Tada mu rekoše mudarci njegovi i Seresa žena njegova: kad je od Judejskoga sjemena Mardohej pred kojim si počeo padati, nećeš mu odoljeti, nego ćeš pasti pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dok oni još govorahu s njim, dođoše dvorani carevi i brže odvedoše Amana na objed koji zgotovi Jestira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga