1 Još nastavi Jov besjedu svoju i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 O da bih bio kao pređašnjih mjeseca, kao onijeh dana kad me Bog čuvaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kad svijetljaše svijećom svojom nad glavom mojom, i pri vidjelu njegovu hođah po mraku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kako bijah za mladosti svoje, kad tajna Božija bijaše u šatoru mom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kad još bijaše svemogući sa mnom, i djeca moja oko mene,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kad se trag moj oblivaše maslom, i stijena mi točaše ulje potocima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad izlažah na vrata kroz grad, i na ulici namještah sebi stolicu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Mladići videći me uklanjahu se, a starci ustajahu i stajahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Knezovi prestajahu govoriti i metahu ruku na usta svoja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Upravitelji ustezahu glas svoj i jezik im prianjaše za grlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer koje me uho čujaše, nazivaše me blaženijem; i koje me oko viđaše, svjedočaše mi
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da izbavljam siromaha koji viče, i sirotu i koji nema nikoga da mu pomože;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Blagoslov onoga koji propadaše dolažaše na me, i udovici srce raspijevah;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 U pravdu se oblačih i ona mi bijaše odijelo, kao plašt i kao vijenac bijaše mi sud moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Oko bijah slijepcu i noga hromu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Otac bijah ubogima, i razbirah za raspru za koju ne znah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I razbijah kutnjake nepravedniku, i iz zuba mu istrzah grabež.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zato govorah: u svojem ću gnijezdu umrijeti, i biće mi dana kao pijeska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Korijen moj pružaše se kraj vode, rosa bivaše po svu noć na mojim granama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Slava moja pomlađivaše se u mene, i luk moj u ruci mojoj ponavljaše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Slušahu me i čekahu, i mučahu na moj svjet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Poslije mojih riječi niko ne pogovaraše, tako ih natapaše besjeda moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer me čekahu kao dažd, i usta svoja otvorahu kao na pozni dažd.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kad bih se nasmijao na njih, ne vjerovahu, i sjajnosti lica mojega ne razgonjahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kad bih otišao k njima, sjedah u začelje, i bijah kao car u vojsci, kad tješi žalosne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga