1 I dođe riječ Gospodnja Jeremiji drugi put dok još bijaše zatvoren u trijemu od tamnice, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako veli Gospod koji čini to, Gospod koji udešava i potvrđuje to, kojemu je ime Gospod:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev za domove ovoga grada i za domove careva Judinijeh koji će se razvaliti opkopima i mačem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I za one koji dođoše da se biju s Haldejcima, ali će ih napuniti mrtvijem tjelesima ljudi koje ću pobiti u gnjevu svom i u jarosti svojoj odvrativ lice svoje od toga grada za svu zloću njihovu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Evo, ja ću ga iscijeliti i zdravlje mu dati, iscijeliću ih i pokazaću im obilje mira, postojanoga mira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer ću povratiti roblje Judino i roblje Izrailjevo, i sazidaću ih kao prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I očistiću ih od svakoga bezakonja njihova kojim mi sagriješiše, i oprostiću im sva bezakonja njihova, kojima mi sagriješiše i kojima se odmetnuše od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I biće mi milo ime i hvala i slava u svijeh naroda na zemlji koji će čuti za sve dobro što ću im učiniti, i uplašiće se i drktaće radi svega dobra i radi svega mira što ću im ja dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ovako veli Gospod: na ovom mjestu, za koje vi velite da je pusto i nema u njemu ni čovjeka ni živinčeta, u gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim opustjelim da nema čovjeka ni stanovnika ni živinčeta, opet će se čuti
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Glas radostan i glas veseo, glas ženikov i glas nevjestin, glas onijeh koji će govoriti: slavite Gospoda nad vojskama, jer je dobar Gospod, jer je dovijeka milost njegova; koji će prinositi prinose zahvalne u domu Gospodnjem; jer ću vratiti roblje ove zemlje kao što je bilo prije, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ovako veli Gospod nad vojskama: na ovom mjestu pustom, gdje nema čovjeka ni živinčeta, i u svijem gradovima njegovijem opet će biti torovi pastirski da počivaju stada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U gradovima po gorama, u gradovima po ravnici i u gradovima južnijem i u zemlji Venijaminovoj i oko Jerusalima i po gradovima Judinijem opet će prolaziti stada ispod ruku brojačevijeh, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću izvršiti ovu dobru riječ koju rekoh za dom Izrailjev i za dom Judin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 U te dane i u to vrijeme učiniću da proklija Davidu klica prava, koja će činiti sud i pravdu na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 U te dane spašće se Juda, i Jerusalim će stajati bez straha, i zvaće se: Gospod pravda naša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer ovako veli Gospod: neće nestati Davidu čovjeka koji bi sjedio na prijestolu doma Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ni sveštenicima Levitima neće nestati preda mnom čovjeka koji bi prinosio žrtvu paljenicu i palio dar i klao žrtvu dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ovako veli Gospod: ako možete ukinuti zavjet moj za dan i zavjet moj za noć da ne bude dana ni noći na vrijeme,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Onda će se ukinuti i moj zavjet s Davidom slugom mojim, da nema sina koji bi carovao na prijestolu njegovu, i s Levitima sveštenicima slugama mojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kao što se ne može izbrojiti vojska nebeska ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti sjeme Davida sluge svojega i Levita sluga svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Opet dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nijesi li vidio što reče taj narod govoreći: dvije porodice, koje bješe izabrao Gospod, odbaci ih? I ruže moj narod kao da već nije narod pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ovako veli Gospod: ako nijesam postavio zavjeta svojega za dan i za noć i uredbe nebesima i zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Onda ću i sjeme Jakovljevo i Davida sluge svojega odbaciti da ne uzimam od sjemena njegova onijeh koji će vladati sjemenom Avramovijem, Isakovijem i Jakovljevijem; jer ću povratiti roblje njihovo i smilovaću se na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga