1 Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda u vrijeme Joakima sina Josijina cara Judina, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Idi k domu sinova Rihavovijeh i govori s njima, te ih dovedi u dom Gospodnji, u koju klijet, i podaj im vina neka piju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada uzeh Jazaniju sina Jeremije sina Hovasijina i braću njegovu i sve sinove i sav dom sinova Rihavovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dovedoh ih u dom Gospodnji, u klijet sinova Anana sina Igdalijina čovjeka Božijega, koja je do klijeti knezovske, nad klijeću Masije sina Salumova, vratara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I metnuh pred sinove doma Rihavova krčage pune vina, i čaše, pa im rekoh: pijte vino.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A oni rekoše: nećemo piti vina, jer Jonadav, sin Rihavov, otac naš zabranio nam je rekavši: ne pijte vina, ni vi ni sinovi vaši dovijeka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kuće ne gradite, ni sjemena sijte, ni vinograda sadite niti ga držite, nego u šatorima živite svega vijeka svojega, da biste dugo živjeli na zemlji, gdje ste došljaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I poslušasmo glas Jonadava sina Rihavova oca svojega u svemu što nam zapovjedi da ne pijemo vina svega vijeka svojega, ni mi ni naše žene, ni sinovi naši ni kćeri naše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ni da gradimo kuća da u njima živimo, ni da imamo vinograda ni njive ni usjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nego živimo u šatorima, i slušamo i činimo sve kako nam je zapovjedio Jonadav otac naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad dođe Navuhodonosor car Vavilonski u ovu zemlju, rekosmo: hajde da otidemo u Jerusalim ispred vojske Haldejske i vojske Sirske; i tako ostasmo u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: idi reci Judejcima i Jerusalimljanima: zar nećete da primite nauke da slušate riječi moje? govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Izvršuju se riječi Jonadava sina Rihavova, koji zabrani sinovima svojim da ne piju vina, i ne piju vina do danas, nego slušaju zapovijest oca svojega; a ja vam govorih zarana jednako, a vi me ne poslušaste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I slah k vama sve sluge svoje proroke zarana jednako govoreći: vratite se svaki sa svoga puta zloga, i popravite djela svoja i ne idite za drugim bogovima služeći im, pak ćete ostati u zemlji koju sam dao vama i ocima vašim, ali ne prignuste uha svojega niti me poslušaste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Da, sinovi Jonadava sina Rihavova izvršuju zapovijest oca svojega što im je zapovjedio, a taj narod ne sluša mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske sve zlo što izrekoh za njih; jer im govorih a oni ne poslušaše, i zvah ih a oni se ne odazvaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A porodici Rihavovoj reče Jeremija: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: što slušate zapovijest Jonadava oca svojega i držite sve zapovijesti njegove i činite sve kako vam je zapovjedio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: neće nestati Jonadavu sinu Rihavovu čovjeka koji bi stajao preda mnom dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga