1 Za sinove Amonove: ovako veli Gospod: zar Izrailj nema sinova? zar nema našljednika? zašto Malhom naslijedi zemlju Gadovu? i zašto se narod njegov naseli u njegovijem gradovima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zato evo idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti da se čuje vika ubojna u Ravi sinova Amonovijeh, i ona da bude gomila razvalina, i sela njezina popaljena ognjem; i Izrailj će obladati onima koji bjehu njim obladali, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ridaj Esevone, jer je Gaj opustošen; vičite sela Ravska; pripašite oko sebe kostrijet, naričite i trčite oko plotova; jer će Malhom otići u ropstvo, sveštenici njegovi i knezovi njegovi skupa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Što se hvališ dolinama? Rastopila se dolina tvoja, kćeri odmetnico! koja se uzdaš u blago svoje: ko bi udario na me?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Evo ja ću pustiti na te strah otsvuda unaokolo, govori Gospod Gospod nad vojskama, i raspršaćete se svi, i neće biti nikoga da sakupi bježan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali ću poslije povratiti roblje sinova Amonovijeh, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Za Edoma, ovako veli Gospod nad vojskama: zar nema više mudrosti u Temanu? nesta li svjeta razumnima? iščilje li mudrost njihova?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Bježite, obratite pleći, zavrite se duboko, stanovnici Dedanski, jer ću pustiti na Isava pogibao njegovu u vrijeme kad ću ga pohoditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da ti dođu berači, ne bi li ti ostavili pabiraka? da dođu lupeži noću, ne bi li odnijeli koliko im je dosta?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali ja ogoluznih Isava, otkrih potaje njegove da se ne može sakriti; propade sjeme njegovo, braća njegova i susjedi njegovi, niko ne osta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ostavi sirote svoje, ja ću im život sačuvati, i udovice tvoje neka se uzdaju u me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ovako veli Gospod: evo, koji ne bi trebalo da piju iz čaše, doista će piti; a ti li ćeš ostati bez kara? nećeš ostati bez kara, nego ćeš zacijelo piti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer sobom se zaklinjem, govori Gospod, da će Vosora biti pustoš, rug, čudo i prokletstvo, i svi će gradovi njezini biti pustinja vječna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Čuh glas od Gospoda, i glasnik bi poslan k narodima da reče: skupite se i idite na nju, i dignite se u boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer gle, učiniću te da budeš mali među narodima i prezren među ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Obijest tvoja i ponositost srca tvojega prevari tebe, koji živiš u rasjelinama kamenijem i držiš se visokih humova; da načiniš sebi gnijezdo visoko kao orao, i odande ću te svaliti, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I zemlja će Edomska biti pustinja, ko prođe mimo nju, svak će se čuditi i zviždati radi svijeh rana njezinijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kao kad se zatr Sodom i Gomor i susjedstvo njihovo, veli Gospod, neće se naseliti ondje niko niti će se baviti ondje sin čovječji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gle, kao lav izaći će podižući se više nego Jordan na stan silnoga; ali ću ga brzo otjerati iz te zemlje, i postaviću nad njom onoga ko je izabran; jer ko je kao ja? i ko će se preti sa mnom? i koji će mi pastir odoljeti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zato čujte namjeru Gospodnju što je naumio za Edomce i misli njegove što je smislio za stanovnike Temanske: zaista najmanji iz stada razvlačiće ih, zaista će opustjeti stan s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od praske padanja njihova zemlja će se tresti, i vika će se njihova čuti na Crvenom Moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Gle, doći će i doletjeće kao orao i raširiće krila svoja nad Vosorom, i biće srce u junaka Edomskih kao srce u žene koja se porađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Za Damasak. Posrami se Emat i Arfad, jer ču zle glase; rastopiše se, strah je na moru, ne može se umiriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Damasak klonu, obrati se da bježi, drhat ga poduze, tuga i bolovi osvojiše ga kao porodilju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kako se ne ostavi slavni grad? grad radosti moje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Zato će popadati mladići njegovi na ulicama njegovijem, i svi će vojnici njegovi izginuti u onaj dan, govori Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I raspaliću oganj u zidovima Damaštanskim, i proždrijeće dvore Ven-Adadove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Za Kidar i za carstva Asorska, koja razbi Navuhodonosor car Vavilonski, ovako veli Gospod: ustanite, idite na Kidar, i zatrite sinove istočne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Uzeće im šatore i stada, zavjese njihove i sudove njihove i kamile njihove oteće, i vikaće na njih strašno otsvuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Bježite, selite se daleko, zavrite se duboko, stanovnici Asorski, govori Gospod, jer je Navuhodonosor car Vavilonski namjerio namjeru protiv vas, i smislio misao protiv vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ustanite, idite k narodu mirnome, koji živi bez straha, govori Gospod, koji nema vrata ni prijevornica, žive sami.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I kamile će njihove biti plijen, i mnoštvo stoke njihove grabež, i rasijaću ih u sve vjetrove, one što se s kraja strigu; i dovešću pogibao na njih sa svijeh strana, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I Asor će biti stan zmajevski, pustinja dovijeka: niko se neće ondje naseliti, niti će se baviti u njemu sin čovječji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za Elam, u početku carovanja Sedekije cara Judina, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću slomiti luk Elamu, glavnu silu njegovu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I dovešću na Elam četiri vjetra s četiri kraja nebesa, i u sve te vjetrove rasijaću ih, tako da neće biti naroda kuda neće otići prognanici Elamski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I uplašiću Elamce pred neprijateljima njihovijem, i pred onima koji traže dušu njihovu; i pustiću zlo na njih, žestinu gnjeva svojega, govori Gospod, i pustiću za njima mač dokle ih ne zatrem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I namjestiću prijesto svoj u Elamu, i istrijebiću odande cara i knezove, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ali u pošljednje vrijeme povratiću roblje Elamsko, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga