1 Godine treće carovanja Joakima cara Judina dođe Navuhodonosor car Vavilonski na Jerusalim, i opkoli ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Gospod mu dade u ruku Joakima cara Judina i dio sudova doma Božijega, i odnese ih u zemlju Senar u dom boga svojega, i metnu sudove u riznicu boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reče car Asfenazu starješini svojih dvorana da dovede između sinova Izrailjevijeh, i od carskoga sjemena i od knezova
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Mladića na kojima nema mane, i koji su lijepa lica i naučeni svakoj mudrosti i vješti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik Haldejski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I odredi im car obrok na dan od jela carskoga i od vina koje on pijaše, da se hrane tri godine a poslije da stoje pred carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A među njima bjehu od sinova Judinijeh Danilo, Ananija, Misailo i Azarija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A starješina nad dvoranima predje im imena, i Danilu nadje ime Valtasar, a Ananiji Sedrah, a Misailu Misah, a Azariji Avdenago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše, i zamoli se starješini nad dvoranima da se ne skvrni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starješine nad dvoranima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče starješina nad dvoranima Danilu: bojim se gospodara svojega cara, koji vam je odredio jelo i piće; jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića, vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Danilo reče Amelsaru, kojega starješina nad dvoranima postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ogledaj sluge svoje za deset dana, neka nam se daje varivo da jedemo i vode da pijemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladićima koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I posluša ih u tom, i ogleda ih za deset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A poslije deset dana lica im dođoše ljepša i mesnatija nego u svijeh mladića koji jeđahu carsko jelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Amelsar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti, i davaše im variva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti; a Danilu dade da razumije svaku utvaru i sne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I kad prođe vrijeme po kom car bješe rekao da ih izvedu, izvede ih starješina nad dvoranima pred Navuhodonosora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I govori car s njima, i ne nađe se među svjema njima nijedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija; i stajahu pred carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I u svemu čemu treba mudrost i razum, za što ih car zapita, nađe da su deset puta bolji od svijeh vrača i zvjezdara što ih bješe u svemu carstvu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I osta Danilo do prve godine cara Kira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga