1 I ja prve godine Darija Midijanina stadoh da mu pomožem, i da ga potkrijepim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A sada ću ti kazati istinu. Evo, još će tri cara nastati u Persiji; i četvrti će biti bogatiji od svijeh, i kad se ukrijepi bogatstvom svojim, sve će podignuti na Grčko carstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potom će nastati silan car, i vladaće velikom državom i radiće što hoće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kako nestane, rasuće se carstvo njegovo i razdijeliće se u četiri vjetra nebeska, ne među natražje njegovo niti s vlašću s kojom je on vladao, jer će se carstvo njegovo ukinuti i dopasti drugima a ne njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I car južni osiliće, i jedan od knezova njegovijeh, i biće silniji od njega, i vladaće, i država će njegova biti velika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I poslije nekoliko godina oni će se oprijateljiti, i kći južnoga cara doći će k caru sjevernom da učini pogodbu; ali ona neće sačuvati sile mišici, niti će se on održati s mišicom svojom, nego će biti predana i ona i oni koji je dovedu i sin njezin i onaj koji joj bude pomagao u to vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom će od izdanka iz korijena njezina nastati jedan na mjesto njegovo, koji će doći s vojskom svojom i udariti na gradove cara sjevernoga, i biće ih i osvojiće ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I bogove će njihove i knezove njihove sa zakladima njihovijem dragocjenijem zlatnijem i srebrnijem odnijeti u ropstvo u Misir, i ostaće nekoliko godina jači od cara sjevernoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tako će car južni doći u svoje carstvo, i vratiće se u svoju zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali će sinovi njegovi zaratiti, i skupiće veliku vojsku; i jedan će doći iznenada, i poplaviti i proći; i vrativši se ratovaće do grada njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada će se razljutiti car južni, i izaći će i ratovaće s njim, s carem sjevernijem, i podignuće veliku vojsku, te će mu biti data u ruke vojska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kad razbije vojsku, ponijeće se srce njegovo, i pobiće tisuće, ali se neće ukrijepiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer će car sjeverni opet dignuti vojsku veću od prve; i poslije nekoliko godina doći će s velikom vojskom i s velikim blagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I u to će vrijeme mnogi ustati na cara južnoga; i zlikovci od tvojega naroda podignuće se da se potvrdi utvara, i popadaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I doći će car sjeverni, i načiniće opkope, i uzeće tvrde gradove, i mišice južnoga cara neće odoljeti ni izabrani narod njegov, niti će biti sile da se opre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I onaj došav na nj činiće što hoće, i neće biti nikoga da mu se opre; i ustaviće se u krasnoj zemlji, koju će potrti svojom rukom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom će okrenuti da dođe sa silom svega carstva svojega, ali će se pogoditi s njim, i daće mu kćer za ženu da bi ga upropastio, ali se ona neće držati, niti će biti s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom će se okrenuti na ostrva, i osvojiće mnoga; ali će jedan vojvoda prekinuti sramotu koju čini, i oboriće na nj sramotu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom će se okrenuti ka gradovima svoje zemlje, i spotaknuće se i pašće, i neće se više naći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I na njegovo će mjesto nastati koji će poslati nastojnika u slavi carskoj; ali će za malo dana poginuti bez gnjeva i bez boja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A na njegovo će mjesto doći neznatan čovjek, kome nije namijenjena čast carska; ali će doći mirno i osvojiće carstvo laskanjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I mišice koje plave on će poplaviti i polomiti, pa i kneza s kojim je učinio vjeru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer udruživši se s njim učiniće prijevaru, i došavši nadvladaće s malo naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I doći će mirno u rodna mjesta u zemlji, i učiniće što ni ocevi njegovi ni ocevi otaca njegovijeh ne učiniše, razdijeliće im plijen i grabež i blago, i smišljaće misli na gradove, za neko vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom će podignuti silu svoju i srce svoje na cara južnoga s velikom vojskom; i car će južni doći u boj s velikom i vrlo silnom vojskom; ali neće odoljeti, jer će mu se činiti nevjera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I koji jedu hljeb njegov satrće ga; vojska će njegova poplaviti, i mnogi će pasti pobijeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I srce će obojice careva raditi o zlu, i za jednijem će stolom lagati; ali se neće izvršiti; jer će kraj još biti u određeno vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I tako će se vratiti u svoju zemlju s velikim blagom; i srce će se njegovo obratiti na sveti zavjet, i kad izvrši, vratiće se u svoju zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 U određeno će vrijeme opet doći na jug; ali drugi put neće biti kao prvi put.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer će doći na nj lađe Kitejske, i on će se ojaditi, te će se vratiti; i razljutiće se na sveti zavjet, i izvršiće; i vrativši se složiće se s onima koji ostavljaju sveti zavjet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I vojska će stajati uza nj, i oskvrniće svetinju u gradu, i ukinuti žrtvu svagdašnju i postaviće gnusobu pustošnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I koji su bezbožni prema zavjetu, on će ih laskanjem otpaditi; ali narod koji poznaje Boga svojega ohrabriće se i izvršiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I razumni u narodu naučiće mnoge, i padaće od mača i ognja, ropstva i grabeža mnogo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ali padajući dobiće malu pomoć; i mnogi će pristati s njima dvoličeći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I od razumnijeh će pasti neki da bi se okušali i očistili i ubijelili do roka, jer će još biti rok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I taj će car činiti što hoće, i podignuće se i uzvisiće se iznad svakoga boga, i čudno će govoriti na Boga nad bogovima, i biće srećan dokle se ne svrši gnjev, jer će se izvršiti što je određeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Neće mariti ni za bogove svojih otaca ni za ljubav žensku, niti će za koga boga mariti, nego će se uzvišivati nada sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I na mjesto Boga najsilnijega slaviće boga kojega oci njegovi ne znaše, slaviće zlatom i srebrom i dragim kamenjem i zakladima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I učiniće da gradovi Boga najsilnijega budu boga tuđega; koje pozna umnožiće im slavu i učiniće ih gospodarima nad mnogima i razdijeliće zemlju mjesto plate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A u pošljednje vrijeme južni će se car pobiti s njim; i car će sjeverni udariti na nj kao vihor s kolima i konjicima i s mnogim lađama, i ušavši u zemlje poplaviće i proći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I doći će u krasnu zemlju, i mnogi će propasti, a ove će se izbaviti od njegovijeh ruku: Edomska, Moavska i glavni dio sinova Amonovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I posegnuće rukom svojom na zemlje, i zemlja Misirska neće umaknuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I osvojiće blago u zlatu i u srebru i sve zaklade Misirske; i Livijani i Etiopljani ići će za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Ali će ga glasovi s istoka i sa sjevera smesti, te će izaći s velikim gnjevom da pogubi i zatre mnoge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I razapeće šatore dvora svojega među morima na krasnoj svetoj gori; i kad dođe k svome kraju, niko mu neće pomoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga