1 I car Astijag se pridodade ocima svojim, i preuze Kir Persijski carstvo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Danilo življaše sa carem i bješe slavniji od svih prijatelja svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I bješe idol kod Vavilonjana, po imenu Vil; i trošile su se na njega svakog dana dvanaest velikih mjera (artave) pšeničnog brašna[9] i ovaca četrdeset i vina šest mjera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I car ga je poštovao i hodio svaki dan da mu se pokloni. Danilo pak se klanjao Bogu svome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče mu car: Zašto se ne klanjaš Vilu? A on reče: Jer ne poštujem idole rukotvorne, nego živog Boga koji je stvorio nebo i zemlju i koji gospodari svakim tijelom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče mu car: Zar ne misliš daje Vil živi Bog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče Danilo nasmijavši se: Ne varaj se, care, jer on je iznutra glina a spolja bakar, tako da nikada ništa niti je jeo niti pio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I razgnjevivši se, car pozva sveštenike svoje i reče im: Ako mi ne kažete ko jede ovu hranu, umrijećete; ako li dokažete da je Vil jede, umrijeće Danilo, jer je pohulio na Vila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče Danilo caru: Neka bude po tvojoj riječi. I bješe Vilovih sveštenika sedamdeset, osim žena i djece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dođe car s Danilom u hram Vilov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I rekoše sveštenici Vilovi: Evo, mi ćemo izaći van, a ti, care, postavi jela i vino zahvativši položiI rekoše sveštenici Vilovi: Evo, mi ćemo izaći van, a ti, care, postavi jela i vino zahvativši polo, pa zatvori vrata i zapečati svojim prstenom. I kad dođeš ujutro ako ne nađeš sve pojedeno od Vila, da budemo ubijeni mi ili Danilo koji je lagao protiv nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Oni obmanjivahu, jer su bili napravili ispod trpeze tajni ulaz kroz koji su stalno ulazili i jeli (hranu).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A bi kad oni iziđoše, car postavi jela Vilu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Danilo naredi slugama svojim i donesoše pepeo i posuše sav hram pred samim carem. I kad iziđoše, zatvoriše vrata i biše zapečaćena prstenom carevim, pa otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sveštenici pak dođoše noću po svom običaju i žene i djeca njihova, te sve pojedoše i popiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Car porani ujutro i Danilo s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče car: Jesu li pečati cijeli, Danilo? On reče: Cijeli su, care.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I bi kad otvori vrata, pogledavši car na trpezu, zavika velikim glasom: Veliki si, Vile, i nema kod tebe nikakve obmane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada se Danilo nasmija i zadrža cara da ne uđe sam unutra i reče: Pogledaj patos i razumi čiji su ovi tragovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I reče car: Vidim tragove ljudi i žena i djece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I razgnjevivši se, tada car pohvata sveštenike i žene i djecu njihovu, i pokazaše mu tajna vrata kroz koja su ulazili i jeli ono što je bilo na trpezi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I pobi ih car i predade Vila Danilu, i on ga uništi i hram njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I bješe ondje veliki Drakon (zmija) koga Vavilonjani poštovahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I reče car Danilu: Ne možeš reći da on nije bog živi; zato mu se pokloni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I reče Danilo: Gospodu Bogu mom ću se pokloniti, jer on je Bog živi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ti, pak, care, daj mi dozvolu i ubiću Drakona bez noža i štapa. I reče car: Dajem ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I uze Danilo smolu, mast i dlake i svari zajedno i napravi smješu i stavi Drakonu u usta, i pojevši Drakon se raspade. I reče: Vidite li vaše svetinje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I bi kad čuše Vavilonjani, zaroptaše veoma i obratiše se caru i rekoše: Judejac posta car. Vila uništi, Drakona ubi i sveštenike pokla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I rekoše došavši k caru: Predaj nam Danila! Ako li ne, ubićemo tebe i dom tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I vidje car da vrše na njega veliki pritisak, i primoran, predade im Danila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Oni ga pak baciše u jamu lavlju, i bi ondje šest dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A bjehu u jami šest lavova, i davahu im dnevno po dva ljudska tijela i po dvije ovce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A bješe prorok Avakum u Judeji, i on skuva jelo, pa nadrobi hljebove u sasud, i otide preko polja da odnese žeteocima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I reče anđeo Gospodnji Avakumu: Ponesi ručak, koji imaš, u Vavilon Danilu u jamu lavlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I reče Avakum: Vavilon nisam vidio i jamu ne poznajem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I uze ga anđeo Gospodnji za tjeme i, držeći ga za kosu njegove glave, postavi ga u Vavilonu iznad jame brzinom duha svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I povika Avakum govoreći: Danilo, Danilo, uzmi ručak koji ti posla Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I reče Danilo: Zar si me se sjetio, Bože, i nisi ostavio one koji te vole.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I ustavši Danilo, jede; anđeo pak Gospodnji povrati Avakuma odmah u njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A car dođe sedmog dana da oplakuje Danila; i dođe na jamu i pogleda, i, gle, Danilo sjeđaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I povikavši glasom velikim, reče: Veliki si, Gospode Bože Danilov, i nema drugog osim Tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I izvadi ga, a krivce njegovog pogubljenja baci u jamu; i biše pojedeni odmah pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga