1 Obrati se, Izrailju, ka Gospodu Bogu svojemu, jer si pao svojega radi bezakonja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Uzmite sa sobom riječi, i obratite se ka Gospodu; recite mu: oprosti sve bezakonje, i primi dobro; i daćemo žrtve usana svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Asirac nas ne može izbaviti, nećemo jahati na konjma, niti ćemo više govoriti djelu ruku svojih: Bože naš; jer u tebe nalazi milost sirota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Iscijeliću otpad njihov, ljubiću ih drage volje; jer će se gnjev moj odvratiti od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Biću kao rosa Izrailju, procvjetaće kao ljiljan i pustiće žile svoje kao drveta Livanska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Raširiće se grane njegove, i ljepota će mu biti kao u masline i miris kao Livanski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Oni će se vratiti i sjedjeti pod sjenom njegovijem, rađaće kao žito i cvjetaće kao vinova loza; spomen će mu biti kao vino Livansko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jefreme, šta će mi više idoli? Ja ću ga uslišiti i gledati; ja ću mu biti kao jela zelena; od mene je tvoj plod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko je mudar, neka razumije ovo; i razuman neka pozna ovo; jer su pravi putovi Gospodnji, i pravednici će hoditi po njima, a prestupnici će pasti na njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga