123
1 Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad vratim roblje Judino i Jerusalimsko,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu, i ondje ću se suditi s njima za svoj narod i za našljedstvo svoje Izrailja, kojega rasijaše među narode i razdijeliše zemlju moju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I za moj narod bacaše ždrijeb, i davaše dijete za kurvu, i prodavaše djevojku za vino, te piše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I šta hoćete vi sa mnom, Tire i Sidone, i svi krajevi Palestinski? hoćete li da mi platite? i hoćete li da mi vratite? Odmah ću vam bez oklijevanja platiti platu vašu na vašu glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer uzeste srebro moje i zlato moje, i najljepše zaklade moje unesoste u svoje crkve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sinove Judine i sinove Jerusalimske prodadoste sinovima Grčkim da biste ih otjerali daleko od međe njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Evo, ja ću ih dignuti s mjesta kuda ih prodadoste, i platiću vam platu vašu na vašu glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I prodaću vaše sinove i vaše kćeri u ruke sinovima Judinijem, i oni će ih prodati Savejcima u narod daljni, jer Gospod reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Objavite ovo po narodima, oglasite rat, podignite junake neka dođu i idu svi vojnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Raskujte raonike svoje na mačeve, i srpove svoje na koplja; ko je slab, neka reče: junak sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Skupite se i hodite, svi narodi unaokolo, i saberite se; tamo svedi, Gospode, junake svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Neka se podignu i dođu narodi u dolinu Josafatovu; jer ću ondje sjesti da sudim svijem narodima unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zamahnite srpom, jer je žetva uzrela; hodite, siđite, jer je tijesak pun, kace se preljevaju; jer je zloća njihova velika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gomile, gomile u dolini sudskoj; jer je dan Gospodnji blizu u dolini sudskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sunce će i mjesec pomrknuti, i zvijezde će ustegnuti svoju svjetlost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja; ali će Gospod biti utočište svome narodu i krjepost sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš, koji nastavam u Sionu, u svetoj gori svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tuđinci neće više ići po njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I tada će gore kapati slatkim vinom, i humovi će se topiti od mlijeka, i svijem potocima Judinijem teći će voda, i izaći će izvor iz doma Gospodnjega i natopiće dolinu Sitim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Misir će opustjeti, i Edomska će biti pusta pustinja za nasilje učinjeno sinovima Judinijem, jer proliše krv pravu u zemlji njihovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Juda će stajati dovijeka i Jerusalim od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I očistiću krv njihovu, koje ne očistih; i Gospod će nastavati u Sionu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga