1 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kažite sinovima Izrailjevim i recite: ovo su životinje koje ćete jesti između svijeh životinja na zemlji:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Što god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali onijeh što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; da vam je nečista;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pitomi zec, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; nečist da vam je;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I zec divlji, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; nečist da vam je;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Mesa od njih ne jedite niti se strva njihova dodijevajte; jer vam je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A između svega što je u vodi ovo jedite: što god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rijekama, jedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A što nema pera i ljuske u moru i u rijekama između svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gadno da vam je; mesa da im ne jedete, i na strv njihov da se gadite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Što god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastrijeb i morski orao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Eja i kraguj po svojim vrstama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I svaki gavran po svojim vrstama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sovuljaga i ćuk i liska i kobac po svojim vrstama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I buljina i gnjurac i ušara,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I labud i gem i svraka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I roda i čaplja po svojim vrstama, i pupavac i ljiljak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Što god gamiže a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali između svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite što ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Između njih jedite ove: arba po vrstama njegovim, salema po vrstama njegovim, argola po vrstama njegovim i agava po vrstama njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A što još gamiže a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I o njih ćete se oskvrniti; ko se god dotakne mrtva tijela njihova, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I ko bi god nosio mrtva tijela njihova, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Svaka životinja koja ima papke ali nerazdvojene i ne preživa, da vam je nečista; ko ih se god dotakne, da je nečist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I što god ide na šapama između svijeh životinja četvoronogih, da vam je nečisto; ko bi se dotakao strva njihova, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I ko bi nosio strv njihov, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera; to da vam je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I između životinja koje pužu po zemlji da su vam nečiste: lasica i miš i kornjača po svojim vrstama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I jež i gušter i tvor i puž i krtica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 To vam je nečisto između životinja koje pužu; ko ih se dotakne mrtvijeh, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I svaka stvar na koju padne koje od njih mrtvo biće nečista, bila sprava drvena ili haljina ili koža ili torba, i svaka stvar koja treba za kakav posao, neka se metne u vodu, i da je nečista do večera, poslije da je čista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A svaki sud zemljani, u koji padne što od toga, i što god u njemu bude, biće nečist, i razbijte ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I svako jelo što se jede, ako na njega dođe onaka voda, da je nečisto, i svako piće što se pije u svakom takom sudu, da je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I na što bi palo što od tijela njihova mrtva sve da je nečisto, i peć i ognjište neka se razvali, jer je nečisto i neka vam je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A studenac i ubao, gdje se voda skuplja, biće čist; ali što se dotakne strva njihova, biće nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ako li što od strva njihova padne na sjeme, koje se sije, ono će biti čisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ali ako bude polito sjeme vodom, pa onda padne što od strva njihova na sjeme, da vam je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I kad ugine životinja od onijeh koje jedete, ko se dotakne strva njezina, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A ko bi jeo od strva njezina, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera; i ko bi odnio strv njezin, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I sve što puže po zemlji, da vam je gadno, da se ne jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Što god ide na trbuhu i što god ide na četiri noge ili ima više noga između svega što puže po zemlji, to ne jedite, jer je gad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Nemojte se poganiti ničim što gamiže i nemojte se skvrniti njima, da ne budete nečisti s njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jer ja sam Gospod Bog vaš; zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet; i nemojte se skvrniti ničim što puže po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Jer ja sam Gospod, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam budem Bog; budite dakle sveti, jer sam ja svet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Ovo je zakon za zvijeri i za ptice, i za sve životinje što se miču po vodi, i za svaku dušu živu koja puže po zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Da se raspoznaje nečisto od čistoga i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga