1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovo je zakon za gubavca kad se čisti: neka se dovede k svešteniku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sveštenik neka izađe iza okola; i ako vidi da je izliječena guba na gubavcu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Onda će zapovjediti sveštenik onome koji se čisti da uzme dvije ptice žive čiste, i drvo kedrovo i crvca i isopa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I neka zapovjedi sveštenik da se jedna ptica zakolje nad sudom zemljanim nad vodom živom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pa neka uzme živu pticu i drvo kedrovo i crvac i isop, i sve to zajedno sa živom pticom neka zamoči u krv od ptice zaklane nad vodom živom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I neka pokropi sedam puta onoga koji se čisti od gube, i neka ga proglasi da je čist, i neka pusti živu pticu u polje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada koji se čisti neka opere haljine svoje i obrije sve dlake svoje, i neka se okupa u vodi, i biće čist; potom neka uđe u oko, ali da stoji napolju ne ulazeći u svoj šator sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A u sedmi dan neka obrije sve dlake svoje, glavu i bradu i obrve nad očima, i sve dlake svoje neka obrije, i neka opere haljine svoje, pa neka se okupa u vodi i biće čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A u osmi dan neka uzme dva jagnjeta zdrava i jednu ovcu od godine zdravu i tri desetine efe bijeloga brašna zamiješena s uljem za dar, i jedan log ulja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A sveštenik koji ga čisti neka postavi onoga koji se čisti zajedno s tijem stvarima pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I uzevši sveštenik jedno jagnje neka ga prinese na žrtvu za prijestup zajedno s logom ulja, i neka obrne tamo i amo pred Gospodom na žrtvu obrtanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A poslije neka zakolje jagnje na mjestu gdje se kolje žrtva za grijeh i žrtva paljenica na svetom mjestu, jer žrtva za prijestup pripada svešteniku kao i žrtva za grijeh; svetinja je nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada neka sveštenik uzme krvi od žrtve za prijestup i pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom neka uzme sveštenik od loga ulja i nalije na dlan svoj lijevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pa neka zamoči sveštenik prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na lijevom dlanu, i neka pokropi uljem s prsta svojega sedam puta pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ostalijem uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po krvi od žrtve za prijestup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A što još ostane ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti, i tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom neka sveštenik prinese žrtvu za grijeh, i očistiće onoga koji se čisti od svoje nečistote; a poslije neka zakolje žrtvu paljenicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I neka prinese sveštenik žrtvu paljenicu zajedno s darom na oltaru; i tako će ga očistiti, i biće čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali ako je siromah te ne može donijeti toliko, onda neka uzme jedno jagnje za žrtvu radi prijestupa da se prinese žrtva obrtana za očišćenje njegovo, i jednu desetinu efe bijeloga brašna zamiješena s uljem za dar, i log ulja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I dvije grlice ili dva golubića, koje može priskrbiti, da bude jedno žrtva za grijeh a drugo žrtva paljenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I to neka donese u osmi dan svojega čišćenja svešteniku na vrata šatora od sastanka pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada sveštenik neka uzme jagnje za prijestup i log ulja, i to neka sveštenik obrne pred Gospodom za žrtvu obrtanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I neka zakolje jagnje za žrtvu radi prijestupa, i uzevši sveštenik krvi od žrtve za prijestup neka pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I ulja neka nalije sveštenik na dlan svoj lijevi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Pa neka zamoči prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na lijevom dlanu, i pokropi njim sedam puta pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po mjestu gdje je krv od žrtve za prijestup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A što ostane ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti; i tako će ga očistiti pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tako neka učini i s jednom grlicom ili golupčetom od onijeh koje priskrbi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Što je priskrbio, jedno će biti žrtva za grijeh a drugo žrtva paljenica s darom; i tako će sveštenik očistiti pred Gospodom onoga koji se čisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 To je zakon za gubavca koji ne može priskrbiti svega što treba za očišćenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Kad dođete u zemlju Hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlji koju ćete držati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Onda onaj čija je kuća neka dođe i javi svešteniku govoreći: čini mi se kao da je guba na kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A sveštenik neka zapovjedi da se isprazni kuća prije nego on dođe da vidi gubu, da se ne bi oskvrnilo što je u kući; potom neka dođe sveštenik da vidi kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Pa kad vidi bolest, ako bude bolest na zidovima kućnim kao rupice zelenkaste ili crvenkaste i na oči niže od zida,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Neka izađe sveštenik iz kuće one na vrata kućna, i zatvori kuću za sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Poslije opet neka dođe sveštenik u sedmi dan, pa ako vidi da se bolest dalje razišla po zidovima kućnim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Zapovjediće sveštenik da povade kamenje na kom je bolest i da ga bace iza grada na mjesto nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A kuću zapovjediće da ostružu iznutra svuda unaokolo, i prah što sastružu da prospu iza grada na mjesto nečisto,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I da uzmu drugo kamenje i uglave na mjesto gdje je bilo pređašnje kamenje; tako i blato drugo uzevši da olijepe kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Ako se povrati bolest i opet izraste po kući, pošto se povadi kamenje i ostruže kuća i nanovo olijepi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Tada došav sveštenik ako vidi da se bolest razišla po kući, ljuta je guba na kući, nečista je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Neka se razruši ona kuća, kamenje i drva i sav lijep od one kuće, i neka se iznese iza grada na mjesto nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A ko bi ušao u kuću onu dok je zatvorena, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I ko bi spavao u onoj kući, neka opere haljine svoje; tako i ko bi jeo u onoj kući, neka opere haljine svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ako li sveštenik došav vidi da se nije bolest razišla po kući pošto je kuća nanovo olijepljena, neka proglasi sveštenik da je čista, jer se izliječila bolest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I neka uzme da bi se kuća očistila dvije ptice i drvo kedrovo i crvca i isopa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I neka zakolje jednu pticu nad sudom zemljanim nad vodom živom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Pa neka uzme drvo kedrovo i isop i crvac i drugu pticu živu, i neka zamoči u krv od zaklane ptice i u vodu živu, i pokropi kuću sedam puta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I tako će očistiti kuću onu krvlju ptičijom i vodom živom i pticom živom i drvetom kedrovijem i isopom i crvcem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Pa onda neka pusti pticu živu iza grada u polje; i očistiće kuću, i biće čista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Ovo je zakon za svaku gubu i za ospu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Za gubu na haljini i na kući,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 I za otok i za krastu i za bubuljicu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Da se zna kad je ko nečist i kad je ko čist. To je zakon za gubu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga