1 Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kažite sinovima Izrailjevim i recite im: kome čovjeku teče sjeme od tijela njegova, nečist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A ovaka je nečistota njegova od toga tečenja: ako ispusti tijelo njegovo tečenje svoje, ili se ustavi tečenje u tijelu njegovu, nečistota je na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Svaka postelja na koju leže onaj kome teče sjeme, da je nečista; i sve na što sjede, da je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I ko se god dotakne postelje njegove, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ko sjede na ono na čem je sjedio onaj kome teče sjeme, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ko se dotakne tijela onoga kome teče sjeme, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ako onaj kome teče sjeme pljune na čistoga, on neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I svako sedlo na kom bi sjedio onaj kome teče sjeme, da je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ko bi se dotakao čega god što je bilo pod njim, da je nečist do večera; i ko bi što takovo nosio, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I koga bi se dotakao onaj kome teče sjeme ne opravši ruku svojih vodom, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I sud zemljani kojega bi se dotakao onaj kome teče sjeme, neka se razbije, a drveni sud neka se opere vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad se onaj kome teče sjeme očisti od tečenja svojega, neka broji sedam dana pošto se očisti, i neka opere haljine svoje i neka tijelo svoje opere vodom živom, i biće čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, i neka dođe pred Gospoda na vrata šatora od sastanka, i neka ih da svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I sveštenik neka prinese jedno od njih na žrtvu za grijeh a drugo na žrtvu paljenicu; tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom od tečenja njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I čovjek kome izađe sjeme kad spava sa ženom neka opere vodom cijelo tijelo svoje, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I svaka haljina i svaka koža na kojoj bude tako sjeme, neka se opere vodom i biće nečisto do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I žena kod koje bude spavao taki čovjek, i ona i on neka se okupaju u vodi i biće nečisti do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A žena kad ima vrijeme, kad ide krv od tijela njezina, neka se odvaja sedam dana, i ko je se god dotakne, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I na što god legne dok se odvaja, da je nečisto, i na što god sjede, da je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ko se dotakne postelje njezine, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ko se dotakne čega na čem je ona sjedjela, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I što bi god bilo na postelji njezinoj ili na čem je ona sjedjela, pa se ko dotakne toga, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A ko bi spavao s njom te bi nečistota njezina došla na nj, da je nečist sedam dana, i postelja na kojoj leži da je nečista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A žena, od koje bi išla krv dugo vremena ili osim običnoga vremena ili u obično vrijeme ali duže, dokle god teče nečistota njezina biće nečista kao u vrijeme kada se odvaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Postelja na kojoj leži dokle joj god krv ide, da joj je kao postelja kad se odvaja; i na čem bi god sjedjela da je nečisto kao što je nečisto kad se odvaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ko se god dotakne tijeh stvari, nečist je; zato neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A kad se očisti od tečenja krvi svoje, neka broji sedam dana, pa onda da je čista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, i neka ih odnese svešteniku na vrata šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I neka sveštenik prinese jedno na žrtvu za grijehe a drugo na žrtvu paljenicu, i očistiće je sveštenik pred Gospodom od tečenja nečistote njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tako ćete odlučivati sinove Izrailjeve od nečistota njihovijeh, da ne ginu s nečistota svojih skvrneći šator moj što je usred njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 To je zakon za onoga kome teče sjeme i kome izađe sjeme kad spava sa ženom te bude nečist,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I za ženu kad boluje od tečenja krvi svoje, i za svakoga koji boluje od tečenja svoga, bilo muško ili žensko, i za čovjeka koji bi ležao s nečistom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga