1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži svemu zboru sinova Izrailjevih, i reci im: budite sveti, jer sam ja svet, Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Svaki da se boji matere svoje i oca svojega; i držite subote moje; ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne obraćajte se k idolima, i bogova livenijeh ne gradite sebi; ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad prinosite žrtvu zahvalnu Gospodu, prinosite je drage volje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 U koji je dan prinesete, neka se jede, i sjutradan; a što ostane do trećega dana, neka se ognjem sažeže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ako bi se što jelo treći dan, gad je, neće biti ugodna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko bi je god jeo, nosiće svoje bezakonje, jer oskvrni svetinju Gospodu; zato će se istrijebiti ona duša iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požeti sasvijem njive svoje, niti pabirči po žetvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ni vinograda svojega nemoj pabirčiti, i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvojem; nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne kradite; ne lažite i ne varajte bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ne kunite se imenom mojim krivo; jer ćeš oskvrniti ime Boga svojega. Ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ne zakidaj bližnjega svojega i ne otimaj mu; plaća nadničarova da ne prenoći kod tebe do jutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nemoj psovati gluha, ni pred slijepca metati što da se spotakne; nego se boj Boga svojega; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ne činite nepravde na sudu, ne gledaj što je ko siromah, niti se povodi za bogatijem; pravo sudi bližnjemu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ne idi kao opadač po narodu svojem, i ne ustaj na krv bližnjega svojega; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nemoj mrziti na brata svojega u srcu svojem; slobodno iskaraj bližnjega svojega, i nemoj trpjeti grijeha na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ne budi osvetljiv, i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega; nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Uredbe moje držite; živinčeta svojega ne puštaj na živinče druge vrste; ne zasijevaj njive svoje dvojakim sjemenom, i ne oblači na se haljine od dvojakih stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako bi ko obležao robinju koja je isprošena ali nije otkupljena ni oslobođena, oboje da se šibaju, ali da se ne pogube; jer nije bila oslobođena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I neka on prinese Gospodu žrtvu za prijestup svoj na vrata šatora od sastanka, ovna za prijestup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I neka ga očisti pred Gospodom sveštenik ovnom prinesenim za prijestup od grijeha koji je učinio; i oprostiće mu se grijeh njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A kad dođete u zemlju i nasadite svakojakoga voća, obrežite mu okrajak, rod njegov; tri godine neka vam je neobrezano, i ne jedite ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A četvrte godine neka bude sav rod njegov posvećen u hvalu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pa tek pete godine jedite voće s njega, da bi vam se umnožio rod njegov. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ne strizite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Za mrtvacem ne režite tijela svojega, ni udarajte na se kakvih biljega. Ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nemoj skvrniti kćeri svoje puštajući je da se kurva, da se ne bi zemlja prokurvala i napunila se bezakonja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Držite subote moje, i svetinju moju poštujte. Ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Pred sijedom glavom ustani, i poštuj lice starčevo, i boj se Boga svojega. Ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ako je u tebe došljak u zemlji vašoj, ne čini mu krivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ko je došljak među vama, neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama, i ljubi ga kao sebe samoga; jer ste i vi bili došljaci u zemlji Misirskoj. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ne činite nepravde u sudu, ni mjerom za dužinu, ni mjerom za težinu, ni mjerom za stvari koje se sipaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Mjerila neka su vam prava, kamenje pravo, efa prava, in prav. Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Držite dakle sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih. Ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga