1 Još reče Gospod Mojsiju: kaži sveštenicima sinovima Aronovijem, i reci im: za mrtvacem da se ne skvrni ni jedan u narodu svojem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Osim za rodom svojim po krvi, za materom svojom ili za ocem svojim ili za sinom svojim ili za kćerju svojom ili za bratom svojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ili za rođenom sestrom svojom, djevojkom, koja nije imala muža; za njom se može oskvrniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako je oženjen, da se ne oskvrni za ženom svojom u narodu svojem učinivši se nečist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da se ne načine ćelavi čupajući kosu s glave svoje i da ne briju brade svoje, niti se režu po tijelu svojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Neka budu sveti Bogu svojemu, i neka ne skvrne imena Boga svojega, jer prinose žrtve ognjene Gospodnje, hljeb Boga svojega, zato neka su sveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neka se ne žene ženom kurvom ili silovanom; ni puštenicom neka se ne žene; jer su sveti Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I tebi neka je svaki svet, jer prinosi hljeb Boga tvojega; svet neka ti je, jer sam ja svet, Gospod, koji vas posvećujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kći sveštenička koja se oskvrni kurvajući se, skvrni oca svojega, ognjem neka se spali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A sveštenik najviši između braće svoje, kojemu se na glavu izlilo ulje pomazanja i koji je posvećen da se oblači u svete haljine, neka ne otkriva glave svoje, i haljina svojih neka ne razdire.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I k mrtvacu nijednom neka ne ide, ni za ocem svojim ni za materom svojom da se ne oskvrni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I iz svetinje neka ne izlazi, da ne bi oskvrnio svetinju Boga svojega, jer je na njemu vijenac, ulje pomazanja Boga njegova; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 On neka se ženi djevojkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Udovicom ni puštenicom ni silovanom ni kurvom da se ne ženi; nego djevojkom iz naroda svojega neka se oženi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I neka ne skvrni sjemena svojega u narodu svojem, jer sam ja Gospod, koji ga posvećujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kaži Aronu i reci: u koga bi iz sjemena tvojega od koljena do koljena bila mana na tijelu, onaj neka ne pristupa da prinosi hljeb Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer niko na kome bi bila mana ne valja da pristupa, ni slijep, ni hrom, ni u koga bi bio koji ud preveć mali ili preveć veliki,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ni u koga je slomljena noga ili ruka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ni grbav, ni drljav, ni ko ima bionu na oku, ni šugav, ni lišajiv, ni prosut.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 U koga bi god iz sjemena Arona sveštenika bila kaka mana na tijelu, neka ne pristupa da prinosi žrtve ognjene Gospodu; mana je na njemu; da ne pristupa da prinosi hljeb Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali hljeb Boga svojega od stvari presvetih i od stvari svetih neka jede;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali za zavjes neka ne ulazi; k oltaru neka se ne približuje, jer je mana na njemu, pa neka ne skvrni svetinje moje, jer sam ja Gospod koji ih posvećujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Mojsije kaza to Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga