1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži Aronu i sinovima njegovijem da se čuvaju od svetijeh stvari sinova Izrailjevih, da ne bi oskvrnili sveto ime moje u onom što mi oni posvećuju; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Reci im: ko bi god iz sjemena vašega od koljena na koljeno pristupio k svetijem stvarima, koje bi posvetili sinovi Izrailjevi Gospodu, kad je nečistota njegova na njemu, taj neka se istrijebi ispred lica mojega; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko bi god iz sjemena Aronova bio gubav ili bi išlo sjeme od njega, neka ne jede svetijeh stvari dokle ne bude čist; tako i koji bi se dotakao koga nečista od mrtva tijela ili onoga od koga je izašlo sjeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ili ko bi se dotakao čega što gamiže po zemlji, od čega bi se oskvrnio, ili čovjeka od kojega bi se oskvrnio kakve mu drago radi nečistote njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ko bi se dotakao takoga čega, biće nečist do večera; zato neka ne jede svetijeh stvari ako ne okupa tijela svojega u vodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad zađe sunce, biće čist, i onda može jesti od svetijeh stvari; jer mu je hrana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Mrcinoga ili što raskine zvjerka neka ne jede, da se njim ne skvrni; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako neka drže što sam uredio da se drži, da ne navuku na se grijeha i ne umru od njega oskvrnivši se. Ja sam Gospod, koji ih posvećujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Niko drugi da ne jede svetijeh stvari, ni ukućanin sveštenikov ni nadničar da ne jede svetijeh stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad sveštenik kupi koga za novce, taj neka ih jede, i koji se rodi u kući njegovoj; oni neka jedu jela njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali kći sveštenička kad se uda za čovjeka drugoga plemena, ona da ne jede od žrtava podignutijeh svetijeh stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kći sveštenička ako obudovi, ili je pusti muž, ako nema poroda, neka se vrati kući oca svojega kao što je bila u djetinjstvu svojem, hljeb oca svojega neka jede; ali niko drugoga plemena da ga ne jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ko bi nehotice jeo svetu stvar, neka dometne peti dio i naknadi svešteniku svetu stvar,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da ne bi skvrnili svetijeh stvari sinova Izrailjevih, koje prinose Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I da ne bi navlačili na njih kara za prijestup jedući svete stvari njihove, jer sam ja Gospod, koji ih posvećujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kaži Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevijem, i reci im: ko god od doma Izrailjeva ili između stranaca koji su u Izrailju hoće da prinese žrtvu svoju po kakvom god zavjetu svom, ili od dobre volje svoje dar, što se prinosi Gospodu na žrtvu paljenicu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Neka prinese drage volje muško zdravo od goveda ili od ovaca ili od koza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Na čem bi bila mana, ono ne prinosite, jer vam se ne bi primilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad ko hoće da prinese žrtvu zahvalnu Gospodu, izvršujući zavjet ili od svoje volje dajući dar, od goveda ili od sitne stoke, neka bude zdravo, da bi bilo primljeno; nikake mane da nema na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Slijepo ili kojemu je što slomljeno ili odbijeno, ni gutavo ni krastavo ni lišajivo, što je tako ne prinosite Gospodu, i ne mećite ih na oltar Gospodnji za žrtvu ognjenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A vola ili ovcu ili kozu s udom kojim prevelikim ili premalim možeš prinijeti za dobrovoljni dar; ali za zavjet neće se primiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ujalovljeno uvrtanjem, tučenjem, kidanjem ili rezanjem, ne prinosite Gospodu; i ne činite toga u zemlji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I iz ruke tuđinske nemojte uzimati nijedne stvari da prinesete hljeb Bogu svojemu; jer je kvar njihov u njima; imaju manu, neće vam se primiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tele i jagnje i jare kad se omladi, neka bude sedam dana kod majke svoje, pa od osmoga dana i poslije biće ugodno za žrtvu ognjenu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A krave ni ovce ni koze ne koljite u jedan dan s mladetom njezinijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I kad prinosite Gospodu žrtvu radi hvale, prinesite je dragovoljno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Neka se jede istoga dana, i ne ostavljajte ništa do jutra; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Zato držite zapovijesti moje, i vršite ih; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I nemojte skvrniti svetoga imena mojega, i ja ću se svetiti među sinovima Izrailjevim; ja sam Gospod, koji vas posvećujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam budem Bog; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga