1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: praznici Gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite nijednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ovo su praznici Gospodnji, sabori sveti, na koje ćete se sabirati u vrijeme njihovo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Četrnaestoga dana prvoga mjeseca uveče pasha je Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A petnaestoga dana istoga mjeseca praznik je prijesnijeh hljebova Gospodu; sedam dana jedite hljebove prijesne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Prvi dan neka vam bude sabor sveti, nikakvoga posla ropskoga ne radite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego za sedam dana prinosite Gospodu žrtve ognjene; a sedmi dan neka je sabor sveti; ne radite nijednoga posla ropskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad dođete u zemlju koju ću vam dati, i stanete žeti u njoj, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svešteniku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A on neka obrće snop pred Gospodom, da bi vam se primio; sjutradan po suboti neka ga obrće sveštenik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A isti dan kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu Gospodu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I dar uza nj, dvije desetine efe bijeloga brašna zamiješena s uljem, da bude žrtva ognjena Gospodu na ugodni miris; i naljev uza nj, vina četvrt ina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A hljeba, ni zrna pržena ni zrna u klasu nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu; to da vam je vječna uredba od koljena do koljena po svijem stanovima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom od prvoga dana po suboti, od dana kad prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojte sedam nedjelja punijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Do prvoga dana po sedmoj nedjelji nabrojte pedeset dana; onda prinesite nov dar Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Iz stanova svojih donesite dva hljeba za žrtvu obrtanu; od dvije desetine efe bijeloga brašna da budu, s kvascem neka budu pečeni; to su prvine Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A s tijem hljebom prinesite sedam jaganjaca od godine zdravijeh, i jedno tele i dva ovna, da bude žrtva paljenica Gospodu s darovima svojim i naljevima svojim, da bude žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zakoljite i jarca jednoga za grijeh i dva jagnjeta od godine za žrtvu zahvalnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sveštenik neka to obrne tamo i amo s hljebom od prvina i sa dva jagnjeta na žrtvu obrtanu pred Gospodom; i biće svete stvari Gospodu za sveštenika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I saberite se u taj dan, sabor sveti da vam je; nijednoga posla ropskoga ne radite zakonom vječnim po svijem stanovima svojim od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kad stanete žeti u zemlji svojoj, nemoj sasvijem požeti njive svoje, ni pabirči po žetvi; ostavi siromahu i došljaku; ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: prvi dan sedmoga mjeseca neka vam je odmor, spomen trubni, sabor sveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Nijednoga posla ropskoga nemojte raditi, nego prinesite žrtvu ognjenu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A deseti je dan toga mjeseca sedmoga dan očišćenja; sabor sveti neka vam je, i mučite duše svoje, i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 U taj dan nemojte raditi nijednoga posla, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan, da se istrijebi iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I svaku dušu koja bi radila kakav posao u taj dan, ja ću zatrti dušu onu u narodu njezinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Nijednoga posla nemojte raditi; to da je vječna uredba od koljena do koljena u svijem stanovima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Subota počivanja neka vam bude, i mučite duše svoje; devetoga dana istoga mjeseca kad bude veče, od večera do večera praznujte počinak svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: petnaestoga dana sedmoga mjeseca praznik je sjenica za sedam dana Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Prvi dan neka bude sabor sveti, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Za sedam dana prinosite žrtve ognjene Gospodu; osmi dan neka vam bude sabor sveti, i prinesite žrtve ognjene Gospodu; praznik je, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 To su praznici Gospodnji, koje ćete praznovati na saborima svetim da prinesete žrtve ognjene Gospodu: žrtvu paljenicu i dar i žrtvu zahvalnu i naljev, sve kad je čemu dan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Osim subota Gospodnjih i osim darova vaših i osim svijeh zavjeta vaših i osim svijeh dobrovoljnijeh prinosa vaših, koje ćete davati Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ali petnaesti dan toga mjeseca sedmoga, kad saberete rod zemaljski, praznujte praznik Gospodu sedam dana; u prvi je dan odmor i u osmi je dan odmor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 U prvi dan uzmite voća s lijepijeh drveta, i grana palmovijeh i grana s gustijeh drveta i vrbe s potoka, i veselite se pred Gospodom Bogom svojim sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I praznujte taj praznik Gospodu sedam dana svake godine zakonom vječnim od koljena do koljena, sedmoga mjeseca praznujte ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I pod sjenicama budite sedam dana, ko je god rođen u Izrailju neka bude pod sjenicama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Da bi znalo natražje vaše da sam ja učinio da žive pod sjenicama sinovi Izrailjevi kad sam ih izveo iz zemlje Misirske. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I Mojsije kaza praznike Gospodnje sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga