1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zapovjedi sinovima Izrailjevim neka ti donesu ulja maslinova čista, cijeđena, za vidjelo, da žišci gore vazda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pred zavjesom svjedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih namještati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom vječnim od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Na svijetnjak čisti namještaće žiške pred Gospodom vazda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I uzmi bijeloga brašna, i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dvije desetine efe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I na svaki red metni kada čistoga, da bude za svaki hljeb spomen, žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda uzimajući od sinova Izrailjevih zakonom vječnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I biće Aronovi i sinova njegovijeh, koji će jesti na mjestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenijeh žrtava Gospodnjih zakonom vječnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A izađe sin jedne Izrailjke, kojemu je otac bio Misirac, među sinove Izrailjeve, i svadi se u okolu sin žene Izrailjke s nekim Izrailjcem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I psujući sin žene Izrailjke pohuli ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju; a mati mu bješe po imenu Salomita, kći Davrijina, od plemena Danova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po riječi Gospodnjoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Izvedi toga psovača napolje iz okola, i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga sav narod zaspe kamenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sinovima Izrailjevim kaži i reci: ko bi god pohulio Boga svojega, nosiće grijeh svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem; i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ko ubije čovjeka, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I ko rani bližnjega svojega, kako učini tako da mu bude:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub; kako ošteti tijelo čovjeku, onako da mu se učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ko ubije živinče, da vrati drugo; ali ko ubije čovjeka, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenom u zemlji. Jer sam ja Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Mojsije kaza sinovima Izrailjevim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola, i zasuše ga kamenjem; i učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovjedi Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga