1 Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamenja sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Držite subote moje, i svetinju moju poštujte; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako uživite po mojim uredbama, i zapovijesti moje uzdržite i uščinite,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Davaću vam dažd na vrijeme, i zemlja će rađati rod svoj, i drveta će u polju rađati rod svoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I vršidba će vam stizati berbu vinogradsku, a berba će vinogradska stizati sijanje, i ješćete hljeb svoj do sitosti, i živjećete bez straha u zemlji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati a neće biti nikoga da vas plaši; učiniću, te će nestati zle zvijeri iz zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego ćete tjerati neprijatelje svoje, i padaće pred vama od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Vas će petorica tjerati stotinu, a vas stotina tjeraće deset tisuća, i padaće neprijatelji vaši pred vama od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I obratiću se k vama, i učiniću vam da rastete, i umnožiću vas, i utvrdiću zavjet svoj s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ješćete žito staro, od mnogo godina, i izasipaćete staro kad dođe novo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I namjestiću stan svoj među vama, i duša moja neće mrziti na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I hodiću među vama, i biću vam Bog, i vi ćete biti moj narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje Misirske da im ne robujete, i polomih palice jarma vašega, i ispravih vas da hodite pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako li me ne uzaslušate, i ne uščinite sve ove zapovijesti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako povrgnete uredbe moje i duši vašoj omrznu zakoni moji da ne tvorite sve zapovijesti moje, i raskinete zavjet moj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ja ću vama učiniti ovo: pustiću na vas strah, suhu bolest i vrućicu, koje će vam oči iskvariti i dušu ucvijeliti; i zaludu ćete sijati sjeme svoje, jer će ga jesti neprijatelji vaši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I okrenuću lice svoje nasuprot vama, i sjeći će vas neprijatelji vaši, i koji mrze na vas biće vam gospodari, i bježaćete kad vas niko ne tjera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako me ni tada ne stanete slušati, karaću vas još sedam puta više za grijehe vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potrću ponos sile vaše, i učiniću da nebo nad vama bude kao gvožđe a zemlja vaša kao mjed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Snaga će se vaša trošiti uzalud, jer zemlja vaša neće rađati roda svojega, i drveta po zemlji neće rađati roda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako mi uzidete nasuprot i ne htjedbudete slušati me, dodaću vam sedam puta više muka prema grijesima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Pustiću na vas zvijeri poljske, koje će vam djecu izjesti i stoku potrti i vas umaliti, i opustjeće putovi vaši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako se ni od toga ne popravite, nego mi jošte uzidete nasuprot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ja ću vama ići nasuprot, i biću vas još sedam puta više za grijehe vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pustiću na vas mač, koji će osvetiti moj zavjet; a kad se sležete u gradove svoje, tada ću pustiti pomor među vas, i bićete predani u ruke neprijatelju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kad vam slomim potporu u hljebu, deset će žena peći hljeb vaš u jednoj peći, i davaće vam hljeb vaš na mjeru, i ješćete a nećete se nasititi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako me ni tako ne stanete slušati, nego mi uzidete nasuprot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I ja ću vama s gnjevom ići nasuprot, i sedam puta većma karaću vas za grijehe vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I ješćete meso od sinova svojih, i meso od kćeri svojih ješćete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Razvaliću visine vaše, i oboriću idole vaše, i metnuću trupove vaše na trupove gadnih bogova vaših, i mrziće duša moja na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I obratiću gradove vaše u pustoš, i razoriću svetinje vaše, i neću više mirisati mirisa vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I opustiću zemlju da će joj se čuditi neprijatelji vaši, koji će živjeti u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A vas ću rasijati po narodima, i učiniću da vas gone s golijem mačem; i zemlja će vaša biti pusta i gradovi vaši raskopani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Tada će zemlji biti mile subote njezine za sve vrijeme dokle bude pusta; i kad budete u zemlji svojih neprijatelja, zemlja će počivati, i biće joj mile subote njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Za sve vrijeme dokle bude pusta počivaće, jer nije počivala u vaše subote, kad ste u njoj živjeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A koji vas ostanu, metnuću strah u srca njihova u zemljama neprijatelja njihovijeh, te će ih goniti list kad šušne zaljuljavši se, i oni će bježati kao ispred mača, i padaće a niko ih neće tjerati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I padaće jedan preko drugoga kao od mača, a niko ih neće tjerati; i nećete se moći držati pred neprijateljima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Nego ćete izginuti među narodima, i proždrijeće vas zemlja neprijatelja vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A koji vas ostanu, čiljeće za bezakonje svoje u zemlji neprijatelja svojih, i za bezakonje otaca svojih čiljeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Ali ako priznadu bezakonje svoje i bezakonje otaca svojih po grijesima, kojima mi griješiše i kojima mi idoše nasuprot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Te i ja njima idoh nasuprot i odvedoh ih u zemlju neprijatelja njihovijeh; ako se tada ponizi srce njihovo neobrezano, i bude im pravo što su pokarani za bezakonje svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Tada ću se opomenuti zavjeta svojega s Jakovom, i zavjeta svojega s Isakom, i zavjeta svojega s Avramom opomenuću se, i zemlje ću se opomenuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Kad se zemlja oprosti njih i budu joj mile subote njezine kad opusti s njih, i njima bude pravo što su pokarani za bezakonje svoje, jer sudove moje povrgoše i duši njihovoj omrzoše uredbe moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A zato ni onda kad budu u zemlji neprijatelja svojih neću ih povrći niti ću tako omrznuti na njih da ih potrem i raskinem zavjet svoj s njima; jer sam ja Gospod Bog njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Nego ću se njih radi opomenuti zavjeta sa starima njihovijem, koje izvedoh iz zemlje Misirske narodima na vidiku da im budem Bog, ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Ovo su uredbe i sudovi i zakoni, koje postavi Gospod između sebe i sinova Izrailjevih na gori Sinajskoj preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga