1 Kad ko prinosi žrtvu zahvalnu, ako od goveda prinosi, muško ili žensko neka prinese zdravo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi svojoj, i neka je sveštenik zakolje na vratima šatora od sastanka, i krvlju njezinom neka sinovi Aronovi sveštenici pokrope oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potom neka sveštenik prinese od žrtve zahvalne ono što se pali Gospodu, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu što je na jetri, neka je izvadi s bubrezima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I neka to zapale sinovi Aronovi na oltaru zajedno sa žrtvom paljenicom, koja bude na drvima na ognju. To je žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako li od sitne stoke prinosi na žrtvu zahvalnu Gospodu, muško ili žensko neka prinese zdravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako prinosi jagnje na žrtvu, neka ga prinese pred Gospodom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi svojoj, i neka je zakolje pred šatorom od sastanka; i neka pokrope sinovi Aronovi krvlju njezinom oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom neka sveštenik prinese od žrtve zahvalne ono što se pali Gospodu, salo, cio rep do leđa, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na crijevima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri, s bubrezima neka je izvadi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I neka zapali sveštenik na oltaru; to je jelo od žrtve ognjene Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako li prinosi kozu, neka je prinese pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I neka joj metne ruku svoju na glavu, i neka je zakolje pred šatorom od sastanka, i neka sinovi Aronovi pokrope krvlju njezinom oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Potom neka sveštenik prinese od nje na žrtvu što se pali Gospodu, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na crijevima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri, s bubrezima neka je izvadi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I neka zapali sveštenik na oltaru; to je jelo od žrtve ognjene za ugodni miris. Sve je salo Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Vječan zakon neka vam bude od koljena do koljena u svijem stanovima vašim: da ne jedete sala ni krvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga