1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: ako ko zgriješi nehotice i učini štogod što je Gospod zabranio da se ne čini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako sveštenik pomazani zgriješi, te bude na grijeh narodu, neka za grijeh svoj koji je učinio prinese tele zdravo Gospodu na žrtvu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dovedavši tele na vrata šatoru od svjedočanstva pred Gospoda, neka metne ruku svoju teletu na glavu, i zakolje tele pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I neka uzme sveštenik pomazani krvi od teleta, i unese je u šator od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I neka zamoči sveštenik prst svoj u krv, i krvlju sedam puta pokropi pred Gospodom pred zavjesom od svetinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I neka pomaže sveštenik tom krvlju rogove oltaru, na kom se kadi mirisima pred Gospodom u šatoru od sastanka, a ostalu krv od teleta svu neka izlije na podnožje oltaru, na kom se pale žrtve na vratima šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I neka izvadi sve salo iz teleta za grijeh, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na crijevima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri s bubrezima neka izvadi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Onako kako se vadi iz govečeta za žrtvu zahvalnu; i neka zapali sveštenik na oltaru, na kom se žrtva pali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kožu od teleta i sve meso s glavom i s nogama i crijeva i balegu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I cijelo tele neka iznese napolje iz okola na čisto mjesto, gdje se prosipa pepeo, i neka ga spali ognjem na drvima; na mjestu gdje se prosipa pepeo neka se spali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako li bi sav zbor sinova Izrailjevih zgriješio nehotice i ne bi zbor znao za to, i učinili bi štogod što je Gospod zabranio da se ne čini, te bi skrivili,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kad se dozna za grijeh koji su učinili, onda neka zbor prinese tele na žrtvu za grijeh, i neka ga dovedu pred šator od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I starješine od zbora neka metnu teletu na glavu ruke svoje pred Gospodom, i sveštenik neka zakolje tele pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sveštenik pomazani neka unese krvi od teleta u šator od sastanka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I neka sveštenik zamoči prst svoj u krv, i sedam puta pokropi pred Gospodom pred zavjesom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I tom krvlju neka pomaže rogove oltaru koji je pred Gospodom u šatoru od sastanka, a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru na kom se pali žrtva, na vratima šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A sve salo izvadivši iz njega neka zapali na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I s tijem teletom neka čini onako kako čini s teletom za svoj grijeh, tako neka učini s njim; tako će ih sveštenik očistiti od grijeha, i oprostiće im se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A tele neka iznese napolje iz okola, i spali ga kao i prvo tele; to je žrtva za grijeh svega zbora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako li poglavar zgriješi, i učini nehotice štogod što je Gospod Bog njegov zabranio da se ne čini, te skrivi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kad dozna za grijeh svoj, koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare muško, zdravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I neka metne ruku svoju jaretu na glavu, i sveštenik neka ga zakolje gdje se kolje žrtva paljenica pred Gospodom; to je žrtva za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I neka uzme sveštenik krvi od žrtve za grijeh na prst svoj, i pomaže rogove oltaru na kom se žrtva pali; a ostalu krv neka izlije na podnožje oltaru na kom se žrtva pali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A sve salo neka zapali na oltaru kao salo od žrtve zahvalne; i tako će ga očistiti sveštenik od grijeha njegova, i oprostiće mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako li ko iz prostoga naroda zgriješi nehotice, i učini štogod što je Gospod zabranio da se ne čini, te skrivi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kad dozna za grijeh svoj, koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare žensko zdravo za grijeh, koji je učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi za grijeh, i neka je sveštenik zakolje na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I neka uzme sveštenik krvi od nje na prst svoj, i pomaže rogove oltaru na kom se pali žrtva; a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I sve salo iz nje neka izvadi kao što se vadi salo iz žrtve zahvalne, i neka ga zapali sveštenik na oltaru za ugodni miris Gospodu; a tako će ga očistiti od grijeha sveštenik, i oprostiće mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ako li bi doveo između ovaca na žrtvu za grijeh, neka dovede žensko zdravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi za grijeh, i neka je sveštenik zakolje na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I neka uzme sveštenik krvi od žrtve za grijeh na prst svoj, i neka pomaže rogove oltaru na kom se pali žrtva; a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I sve salo neka izvadi kao što se vadi salo iz jagnjeta za žrtvu zahvalnu; i neka ga sveštenik zapali na oltaru za žrtvu ognjenu Gospodu; i tako će ga očistiti sveštenik od grijeha njegova, koji je učinio, i oprostiće mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga