1 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad ko zgriješi i učini zlo djelo Gospodu udarivši u bah bližnjemu svojemu za ostavu ili za stvar predanu u ruke ili otevši što ili zanesavši bližnjega svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ili nađe izgubljeno što, pa udari u bah, ili se krivo zakune za koju god stvar koju može čovjek učiniti i ogriješiti se njom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kad tako zgriješi i skrivi, neka vrati što je oteo ili prisvojio prijevarom ili što mu je bilo dano na ostavu ili što je izgubljeno našao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ili za što se zakleo krivo, neka plati cijelo i još dometne peti dio onome čije je; neka mu da onaj dan kad prinese žrtvu za svoj grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A na žrtvu za grijeh svoj neka prinese Gospodu ovna zdrava, sa cijenom kojom precijeniš krivicu neka ga dovede svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I očistiće ga sveštenik pred Gospodom, i oprostiće mu se svaka stvar koju je učinio, te skrivio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zapovjedi Aronu i sinovima njegovijem, i reci im: ovo je zakon za žrtvu paljenicu: žrtva paljenica neka stoji na ognju na oltaru cijelu noć do jutra, i oganj na oltaru neka gori jednako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sveštenik neka obuče svoju haljinu lanenu, i gaće lanene neka obuče na tijelo svoje, i neka zgrne pepeo kad oganj spali na oltaru žrtvu paljenicu, i neka ga izruči kod oltara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom neka svuče haljine svoje i obuče druge haljine, i neka iznese pepeo napolje iz okola na čisto mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A oganj što je na oltaru neka gori na njemu, neka se ne gasi, nego neka sveštenik loži na oganj drva svako jutro, i neka namješta na nj žrtvu paljenicu, i neka pali na njemu salo od žrtava zahvalnih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Oganj neka jednako gori na oltaru, neka se ne gasi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ovo je zakon za dar: sinovi Aronovi neka ga prinose Gospodu pred oltarom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Uzevši šaku bijeloga brašna i ulja od dara i sav kad koji bude na daru, neka zapali na oltaru spomen njegov na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A što preteče, neka jede Aron i sinovi njegovi; neka se jede bez kvasca na svetom mjestu; u trijemu šatora od sastanka neka jedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Neka se ne mijesi s kvascem; to im dadoh da im bude dio od žrtava mojih ognjenih; to je svetinja nad svetinjama kao žrtva za grijeh i kao žrtva za prijestup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Svako muško između sinova Aronovijeh neka to jede zakonom vječnim od koljena do koljena od žrtava koje se pale Gospodu; što se god dotakne toga, biće sveto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ovo je žrtva Aronova i sinova njegovijeh, koju će prinositi Gospodu onaj dan kad se koji pomaže: desetinu efe bijeloga brašna za dar svagdašnji, polovinu ujutru a polovinu uveče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 U tavi s uljem neka se gotovi; prženo neka donese; i pržene komade dara neka prinese na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sveštenik između sinova njegovijeh, koji bude pomazan nakon njega, neka čini tako isto zakonom vječnim; neka se pali Gospodu sve to;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I svaki dar sveštenikov neka se sav spali, a neka se ne jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kaži Aronu i sinovima njegovijem, i reci: ovo je zakon za žrtvu radi grijeha: na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica, neka se kolje i žrtva za grijeh pred Gospodom; svetinja je nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sveštenik koji prinese žrtvu za grijeh neka je jede; na svetom mjestu neka se jede, u trijemu od šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Što se god dotakne mesa njezina, biće sveto; i ako ko pokapa krvlju njezinom haljinu, ono što pokapa neka opere na svetom mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I sud zemljani u kojem bude kuhano neka se razbije; ako li je kuhano u sudu mjedenom, neka se istre i vodom opere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Svako muško između sveštenika neka to jede; svetinja je nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ali nijedna žrtva za grijeh, od koje se krv unese u šator od sastanka da se učini očišćenje od grijeha u svetinji, neka se ne jede, nego neka se ognjem sažeže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga