1 A u osmi dan sazva Mojsije Arona i sinove njegove i starješine Izrailjske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče Aronu: uzmi tele za žrtvu radi grijeha i ovna za žrtvu paljenicu, oba zdrava; i prinesi ih pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sinovima Izrailjevim kaži i reci: uzmite jare za žrtvu radi grijeha, i tele i jagnje, oboje od godine dana, i zdravo, za žrtvu paljenicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I vola i ovna za žrtvu zahvalnu, da prinesete pred Gospodom, i dar s uljem zamiješen, jer će vam se danas javiti Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I uzeše što zapovjedi Mojsije, i donesoše pred šator od sastanka, i pristupivši sav zbor stadoše pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče Mojsije: učinite što je zapovjedio Gospod, i pokazaće vam se slava Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče Mojsije Aronu: pristupi k oltaru, i prinesi žrtvu za grijeh svoj i žrtvu svoju paljenicu, i očisti od grijeha sebe i narod; i prinesi žrtvu narodu i očisti ih od grijeha, kao što je zapovjedio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada Aron pristupi k oltaru, i zakla tele za se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sinovi Aronovi dodaše mu krv, a on zamoči prst svoj u krv, i pomaza rogove oltaru; a ostalu krv izli na podnožje oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A salo i bubrege i mrežicu s jetre od žrtve za grijeh zapali na oltaru, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A meso i kožu sažeže ognjem iza okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Potom zakla žrtvu svoju paljenicu, i sinovi Aronovi dodaše mu krv od nje, i pokropi njom oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I dodaše mu žrtvu paljenicu isječenu na dijelove zajedno s glavom, i zapali je na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I opravši crijeva i noge od nje, zapali ih na oltaru svrh žrtve paljenice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom prinese žrtvu narodnu: uze jare za grijeh koje bješe za narod, i zakla ga, i prinese za grijeh kao i prvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Iza toga prinese i žrtvu paljenicu, i svrši po zakonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Prinese i dar, i uzevši od njega punu šaku zapali na oltaru svrh jutrenje žrtve paljenice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom zakla vola i ovna na žrtvu zahvalnu za narod; i dodaše mu sinovi Aronovi krv, i pokropi njom oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pa mu dodaše i salo od vola, i od ovna rep, i salo što pokriva crijeva, i bubrege i mrežicu s jetre,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I metnuše sve salo na grudi, i zapali salo na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A grudi i desno pleće obrnu Aron tamo i amo na žrtvu obrtanu pred Gospodom, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada podiže Aron ruke svoje prema narodu i blagoslovi ih; i siđe svršiv žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potom uđe Mojsije s Aronom u šator od sastanka, a kad opet izađoše blagosloviše narod; i slava se Gospodnja pokaza svemu narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer dođe oganj od Gospoda, i spali na oltaru žrtvu paljenicu i salo. I vidjevši to sav narod povika i pade ničice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga