1 Ovo mi pokaza Gospod: gle, kotarica ljetnoga voća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče: što vidiš, Amose? A ja rekoh: kotaricu ljetnoga voća. A Gospod mi reče: dođe kraj narodu mojemu Izrailju, neću ga više prolaziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pjesme će crkvene biti ridanje u onaj dan, govori Gospod; biće mnoštvo mrtvijeh tjelesa, koja će se svuda pobacati mučeći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Čujte ovo, koji proždirete uboge i satirete siromahe u zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Govoreći: kad će proći mladina da prodajemo žito? i subota da otvorimo pšenicu? umaljujući efu i povećavajući sikal i varajući lažnijem mjerilima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da kupujemo siromahe za novce i ubogoga za jedne opanke, i da prodajemo očinke od pšenice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zakle se Gospod slavom Jakovljevom: neću nigda zaboraviti nijednoga djela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neće li se zemlja potresti od toga, i protužiti svaki koji živi na njoj? i neće li se sva razliti kao rijeka? i neće li se odnijeti i potopiti kao od rijeke Misirske?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I u onaj dan, govori Gospod Gospod, učiniću da sunce zađe u podne, i pomračiću zemlju za bijela dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I pretvoriću praznike vaše u žalost i sve pjesme vaše u plač, i metnuću kostrijet oko svijeh bedara, i učiniću da svaka glava oćelavi i da bude žalost kao za jedincem, i kraj će joj biti kao gorak dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gle, idu dani, govori Gospod Gospod, kad ću pustiti glad na zemlju, ne glad hljeba ni žeđ vode, nego slušanja riječi Gospodnjih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I potucaće se od mora do mora, i od sjevera do istoka trčaće tražeći riječ Gospodnju, i neće je naći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U to će vrijeme obamirati lijepe djevojke i mladići od žeđi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Koji se kunu krivicom Samarijskom i govore: tako da je živ Bog tvoj, Dane, i tako da je živ put u Virsaveju. I pašće, i neće više ustati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga