1 I dođe riječ Gospodnja Joni drugi put govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ustani, i idi u Nineviju grad veliki, i propovijedaj mu ono što ti ja kažem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ustav Jona otide u Nineviju po riječi Gospodnjoj; a Ninevija bješe grad vrlo velik, tri dana hoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Jona poče ići po gradu jedan dan hoda, i propovijeda i reče: jošte četrdeset dana, pa će Ninevija propasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Ninevljani povjerovaše Bogu, i oglasiše post, i obukoše se u kostrijet od najvećega do najmanjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer kad dođe ta riječ do cara Ninevijskoga, on usta sa svojega prijestola, i skide sa sebe svoje odijelo, i obuče se u kostrijet i sjede u pepeo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovijesti carevoj i knezova njegovijeh govoreći: ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu ni da piju vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko zna, eda se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutoga gnjeva svojega, te ne izginemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Bog vidje djela njihova, gdje se vratiše sa zloga puta svojega; i raskaja se Bog oda zla koje reče da im učini, i ne učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga