1 U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za grijeh i za nečistotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrijebiti iz zemlje imena idolima da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh ukloniću iz zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ako ko još usprorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše: nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, probosti, što prorokova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I u taj će se dan stidjeti proroci svaki svoje utvare, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nego će svaki reći: nijesam prorok, ratar sam, jer me čovjek najmi od mladosti moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ako mu ko reče: kake su ti to rane na ruku? on će odgovoriti: dopadoh ih u kući prijatelja svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Maču, ustani na pastira mojega i na čovjeka druga mojega, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbjeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dijela istrijebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato; oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: to je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga