1 Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avraamova sina.

2 Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.

3 A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

4 A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

5 A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

6 A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijnicom.

7 A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

8 A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9 A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10 A Ezekija rodi Manasiju. A Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

11 A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi Vavilonskoj.

12 A po seobi Vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

13 A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Eliakima. A Eliakim rodi Azora.

14 A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15 A Eliud rodi Eleazara. A Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

16 A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanoga Hrista.

17 Svega dakle koljena od Avraama do Davida, koljena četrnaest, a od Davida do seobe Vavilonske, koljena četrnaest, a od seobe Vavilonske do Hrista, koljena četrnaest.

18 A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nijesu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha svetoga.

19 A Josif muž njezin, budući pobožan, i ne hoteći je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

20 No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je svetoga.

21 Pa će roditi sina, i nadjeni mu ime Isus; jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovijeh.

22 A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23 Eto, djevojka će zatrudnjeti, i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: s nama Bog.

24 Kad se Josif probudi od sna, učini kao što mu je zapovjedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.

25 I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjede mu ime Isus.

Analiza
Pretraga