1 U to vrijeme iđaše Isus u subotu kroz usjeve: a učenici njegovi ogladnješe, i počeše trgati klasje, i jesti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A fariseji vidjevši to rekoše mu: gle, učenici tvoji čine što ne valja činiti u subotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A on reče im: nijeste li čitali što učini David kad ogladnje, on i koji bijahu s njim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kako uđe u kuću Božiju, i hljebove postavljene pojede, kojijeh nije valjalo jesti njemu ni onima što su bili s njim, nego samijem sveštenicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ili nijeste čitali u zakonu kako u subotu sveštenici u crkvi subotu pogane, pa nijesu krivi?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A ja vam kažem da je ovdje onaj koji je veći od crkve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad biste pak znali šta je to: milosti hoću a ne priloga, nikad ne biste osuđivali pravijeh;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer je gospodar i od subote sin čovječij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I otišavši odande dođe u zbornicu njihovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I gle, čovjek bijaše tu s rukom suhom; i zapitaše ga govoreći: valja li u subotu liječiti? da bi ga okrivili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A on reče im: koji je među vama čovjek koji ima ovcu jednu pa ako ona u subotu upadne u jamu neće je uzeti i izvaditi?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A koliko li je čovjek pretežniji od ovce? Daklem valja u subotu dobro činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada reče čovjeku: pruži ruku svoju. I pruži. I postade zdrava kao i druga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A fariseji izišavši načiniše vijeću o njemu kako bi ga pogubili. No Isus doznavši to ukloni se odande.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I za njim idoše ljudi mnogi, i iscijeli ih sve.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I zaprijeti im da ga ne razglašuju:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da se zbude što je kazao Isaija prorok govoreći:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Gle, sluga moj, koga sam izabrao, ljubazni moj, koji je po volji duše moje: metnuću duh svoj na njega, i sud neznabošcima javiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Neće se svađati ni vikati, niti će čuti ko po rasputicama glasa njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Trske stučene neće prelomiti i svještila zapaljena neće ugasiti dok pravda ne održi pobjede.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
21 I u ime njegovo uzdaće se narodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada dovedoše k njemu bijesna koji bješe nijem i slijep; i iscijeli ga da nijemi i slijepi stade govoriti i gledati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I divljahu se svi ljudi govoreći: nije li ovo Hristos, sin Davidov?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A fariseji čuvši to rekoše: ovaj drukčije ne izgoni đavola do pomoću Veelzevula kneza đavolskoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A Isus znajući misli njihove reče im: svako carstvo koje se razdijeli samo po sebi, opustjeće; i svaki grad ili dom koji se razdijeli sam po sebi, propašće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 I ako sotona sotonu izgoni, sam po sebi razdijelio se; kako će dakle ostati carstvo njegovo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ako ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 A ako li ja Duhom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo nebesko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućstvo njegovo oteti, ako najprije ne sveže jakoga? i onda će kuću njegovu oplijeniti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji ne sabira sa mnom, prosipa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Zato vam kažem: svaki grijeh i hula oprostiće se ljudima; a na Duha svetoga hula neće se oprostiti ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 I ako ko reče riječ na sina čovječijega, oprostiće mu se; a koji reče na Duha svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svijetu ni na onome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ili usadite drvo dobro, i rod njegov biće dobar; ili usadite drvo zlo, i rod njegov zao biće; jer se po rodu drvo poznaje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Porodi aspidini! kako možete dobro govoriti, kad ste zli? jer usta govore od suviška srca.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
35 Dobar čovjek iz dobre klijeti iznosi dobro; a zao čovjek iz zle klijeti iznosi zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A ja vam kažem da će za svaku praznu riječ koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Jer ćeš se svojijem riječima opravdati, i svojijem ćeš se riječima osuditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: učitelju! mi bi radi od tebe znak vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 A on odgovarajući reče im: rod zli i preljubotvorni traži znak; i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 Jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom tri dana i tri noći: tako će biti i sin čovječij u srcu zemlje tri dana i tri noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ninevljani izići će na sud s rodom ovijem, i osudiće ga; jer se pokajaše Joninijem poučenjem: a gle, ovdje je veći od Jone.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
42 Carica južna izići će na sud s rodom ovijem, i osudiće ga; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovdje je veći od Solomuna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja, i ne nađe ga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
44 Onda reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao; i došavši nađe prazan, pometen i ukrašen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Tada otide i uzme sa sobom sedam drugijeh duhova gorijeh od sebe, i ušavši žive ondje; i bude potonje gore čovjeku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Dok on još govoraše k ljudima, gle, mati njegova i braća njegova stajahu napolju i čekahu da govore s njime.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 I neko mu reče: evo mati tvoja i braća tvoja stoje napolju, radi su da govore s tobom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
48 A on odgovori i reče onome što mu kaza: ko je mati moja, i ko su braća moja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I pruživši ruku svoju na učenike svoje reče: eto mati moja i braća moja. Jer ko izvršuje volju oca mojega koji je na nebesima, onaj je brat moj i sestra i mati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga