1 I pristupiše k njemu fariseji i sadukeji, i kušajući ga iskahu da im pokaže znak s neba.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A on odgovarajući reče im: uveče govorite: biće vedro; jer je nebo crveno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I ujutru: danas će biti vjetar, jer je nebo crveno i mutno. Licemjeri! lice nebesko umijete poznavati, a znake vremena ne možete poznati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Rod zli i kurvarski traži znak, i znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I ostavivši ih otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I polazeći učenici njegovi na onu stranu zaboraviše uzeti hljeba.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A Isus reče im: čuvajte se kvasca farisejskoga i sadukejskog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A oni mišljahu u sebi govoreći: to je što nijesmo hljeba uzeli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A Isus razumjevši reče im: šta mislite u sebi, malovjerni, što hljeba nijeste uzeli?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zar još ne razumijete niti pamtite pet hljebova na pet hiljada, i koliko kotarica nakupiste?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ni sedam hljebova na četiri hiljade, i koliko kotarica nakupiste?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kako ne razumijete da vam ne rekoh za hljebove da se čuvate kvasca farisejskoga i sadukejskog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada razumješe da ne reče kvasca hljebnoga da se čuvaju, nego nauke farisejske i sadukejske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad dođe Isus u okoline Ćesarije Filipove, pitaše učenike svoje govoreći: ko govore ljudi da je sin čovječij?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A oni rekoše: jedni govore da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija, ili koji od proroka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Reče im Isus: a vi šta mislite ko sam ja?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A Simon Petar odgovori i reče: ti si Hristos, sin Boga živoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I odgovarajući Isus reče mu: blago tebi, Simone sine Jonin! Jer tijelo i krv nijesu tebi to javili, nego otac moj koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I daću ti ključeve od carstva nebeskoga: i što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima; i što razdriješiš na zemlji biće razdriješeno na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Tada zaprijeti Isus učenicima svojijem da nikom ne kazuju da je on Hristos.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Od tada poče Isus kazivati učenicima svojijem da njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starješina i od glavara svešteničkijeh i književnika, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I uzevši ga Petar poče ga odvraćati govoreći: Bože sačuvaj! to neće biti od tebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A on se obrnuvši reče Petru: idi od mene sotono; ti si mi sablazan; jer ne misliš što je Božije nego ljudsko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Tada Isus reče učenicima svojijem: ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe, i uzme krst svoj i ide za mnom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubiće je; a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobije a duši svojoj naudi? ili kakav će otkup dati čovjek za svoju dušu?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Jer će doći sin čovječij u slavi oca svojega s anđelima svojijem, i tada će se vratiti svakome po djelima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zaisto vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječijega gdje ide u carstvu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga