1 U taj čas pristupiše učenici k Isusu govoreći: ko je dakle najveći u carstvu nebeskome?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I dozva Isus dijete, i postavi ga među njih,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Koji se dakle ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I koji primi takovo dijete u ime moje, mene prima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A koji sablazni jednoga od ovijeh malijeh koji vjeruju mene, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenični o vratu njegovu, i da potone u dubinu morsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Teško svijetu od sablazni! jer je potrebno da dođu sablazni; ali teško onom čovjeku kroz koga dolazi sablazan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge da te bace u oganj vječni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe: bolje ti je s jednijem okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Gledajte da ne prezrete jednoga od malijeh ovijeh; jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice oca mojega nebeskoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer sin čovječij dođe da iznađe i spase izgubljeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Što vam se čini? Kad ima jedan čovjek sto ovaca pa zađe jedna od njih, ne ostavi li on devedeset i devet u planini, i ide da traži onu što je zašla?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj više raduje nego onima devedeset i devet što nijesu zašle.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tako nije volja oca vašega nebeskoga da pogine jedan od ovijeh malijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako li ti sagriješi brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samijem; ako te posluša, dobio si brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu da sve riječi ostanu na ustima dva ili tri svjedoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako li njih ne posluša, kaži crkvi; a ako li ne posluša ni crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer vam kažem zaista: što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razdriješite na zemlji biće razdriješeno na nebu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Još vam kažem zaista: ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, za što se uzmole, daće im otac moj koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer gdje su dva ili tri sabrani u ime moje ondje sam ja među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada pristupi k njemu Petar i reče: Gospode! koliko puta ako mi sagriješi brat moj da mu oprostim? do sedam puta?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Reče njemu Isus: ne velim ti do sedam puta, nego do sedam puta sedamdeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zato je carstvo nebesko kao čovjek car koji namisli da se proračuni sa svojijem slugama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I kad se poče računiti, dovedoše mu jednoga dužnika od deset hiljada talanata.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 I budući da nemaše čim platiti, zapovjedi gospodar njegov da ga prodadu, i ženu njegovu i djecu, i sve što ima; i da mu se plati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći: gospodaru! pričekaj me, i sve ću ti platiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 A gospodaru se sažali za tijem slugom, pusti ga i dug oprosti mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A kad iziđe sluga taj, nađe jednoga od svojijeh drugara koji mu je dužan sto groša, i uhvativši ga davljaše govoreći: daj mi što si dužan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći: pričekaj me, i sve ću ti platiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A on ne htje, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Vidjevši pak drugari njegovi taj događaj žao im bi vrlo, i otišavši kazaše gospodaru svojemu sav događaj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Tada ga dozva gospodar njegov, i reče mu: zli slugo! sav dug onaj oprostih tebi, jer si me molio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svog drugara, kao i ja na te što se smilovah?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I razgnjevi se gospodar njegov, i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Tako će i otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga