1 I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A Isus reče im: ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad sjeđaše na gori Maslinskoj pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam kad će to biti? i kakav je znak tvojega dolaska i pošljetka vijeka?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I odgovarajući Isus reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude. Ali nije još tada pošljedak.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A to je sve početak stradanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I što će se bezakonje umnožiti, ohladnjeće ljubav mnogijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Kad dakle ugledate mrzost opušćenja, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije):
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I koji bude na krovu da ne silazi uzeti što mu je u kući;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A teško trudnima i dojilicama u te dane.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu ni u subotu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer će biti nevolja velika kakova nije bila od postanja svijeta dosad niti će biti;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi skratiće se dani oni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tada ako vam ko reče: evo ovdje je Hristos ili ondje, ne vjerujte.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Eto vam kazah naprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne vjerujte.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Jer gdje je strvina onamo će se i orlovi kupiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I odmah će po nevolji dana tijeh sunce pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
31 I poslaće anđele svoje s velikijem glasom trubnijem; i sabraće izbrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Od smokve naučite se priči: kad se već njezine grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do otac moj sam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Jer kako što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovječijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Jer kako što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovječijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ko je dakle taj vjerni i mudri sluga kojega je postavio gospodar njegov nad svojima domašnjima da im daje hranu na obrok?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Zaista vam kažem: postaviće ga nad svijem imanjem svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome: neće moj gospodar još zadugo doći;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
49 I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, i u čas kad ne misli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I rasjeći će ga napola, i daće mu platu kao i licemjerima; ondje će biti plač i škrgut zuba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga